12.1.2018

Språkstudier inleds allt oftare i årskurs 1

Webbnyhet

Språkstudier inleds allt oftare i årskurs 1Språkkunskaper, språkundervisning och språkval står nu i fokus. Allt fler kommuner erbjuder möjlighet att inleda studier i det första främmande språket, dvs. A1-språket, i årskurs 1. Genom försök med att tidigarelägga språkstudierna försöker man hitta nya sätt att utveckla språkundervisningen. Man har också inlett försök som gäller det andra inhemska språket.

I den grundläggande utbildningen studerar eleverna minst två språk. De börjar studera det första främmande språket, dvs. A1-språket, senast i årkurs 3 och B1-språket senast i årskurs 6. Ett av dessa språk måste vara det andra inhemska språket. I grundskolan kan eleverna också studera lärokursen i två frivilliga språk, varav A2-lärokursen oftast inleds i årskurs 5 eller 6 och B2-lärokursen i årskurs 8.

Kommunerna kan också erbjuda undervisning i främmande språk redan i årskurs 1 eller årskurs 2. Då är det fråga om tidigarelagda språkstudier. Kommunerna bestämmer vilka språk som undervisas och när språkstudierna inleds. Barnen och eleverna kan bekanta sig med språkstudier redan inom småbarnspedagogiken eller i förskolan, till exempel genom språkduschar.

Det uppskattas att år 2017 inledde eleverna studier i det första främmande språket redan i årskurs 1 i ungefär en femtedel av kommunerna. Antalet elever som inledde språkstudier i årskurs 1 eller årskurs 2 ökade klart redan år 2016 när den nya timfördelningen och de nya läroplanerna togs i bruk.

Språkstudier uppmuntras med hjälp av försök

De försök med att tidigarelägga språkstudierna som redan har inletts är en del av spetsprojektet Den nya grundskolan. Försöket genomförs genom att specialunderstöd beviljas till projekt som tidigarelägger, utvecklar och ökar undervisningen i A1- och A2-språken inom småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen och i den grundläggande utbildningen. År 2017 beviljades 95 utbildningsanordnare sammanlagt 3,8 miljoner euro för tidigareläggande av språkundervisningen.

Det andra skedet i spetsprojektet för att tidigarelägga språkstudierna inleds i början av 2018. Information om detta publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen har inletts

Det andra skedet i regeringens spetsprojekt som gäller språkförsök, dvs. försök med det andra inhemska språket, har inletts. Syftet med försöket är att erbjuda högst 2 200 elever i årskurs 5 eller 6 möjlighet att genomföra den grundläggande utbildningen utan obligatoriska studier i det andra inhemska språket. I stället för det andra inhemska språket studerar eleverna ett främmande språk som de inte har studerat förut och som skolan erbjuder undervisning i.

Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan som gäller försökstillstånd för anordnare av grundläggande utbildning. Ansökningstiden går ut 23.2.2018 och tillstånden beviljas av undervisnings- och kulturministeriet på framställning av Utbildningsstyrelsen under våren 2018.

En utredning om språkreserven har färdigställts

Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra en utredning om läget för språkreserven i Finland. Utredningen utgör underlag för en nationell språkstrategi och den innehåller förslag till åtgärder för att öka finländarnas språkkunskaper så att de svarar på framtidens behov.

Med språkreserv avses den sammanlagda nationella språkliga kompetensen i sin helhet: medborgarnas språkkunskaper, den språkliga kompetens vårt utbildningssystem frambringar och planeringen av språkundervisningen.

Förslagen till åtgärder och motiveringen till dem har publicerats på finska, svenska och engelska. Materialet finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Språkkunskaper, språkundervisning och språkval står nu i fokus. Allt fler kommuner erbjuder möjlighet att inleda studier i det första främmande språket, dvs. A1-språket, i årskurs 1. Genom försök med att tidigarelägga språkstudierna försöker man hitta nya sätt att utveckla språkundervisningen. Man har också inlett försök som gäller det andra inhemska språket.

 

FacebookTwitterYouTube