22.12.2016

Statens specialunderstöd för att utveckla språkstudierna

Webbnyhet 22.12.2016

Utbildningsstyrelsen utlyser ett understöd riktat till anordnare av grundläggande utbildning för att kunna påbörja och genomföra utvecklingsprojekt som tidigarelägger, utvecklar och ökar språkstudierna. Ansökan är öppen 22.12.2016 - 13.2.2017.

Ansökan är kopplad till försöket med språkundervisningen inom programmet Den nya grundskolan.

Genom projekten efterlyses regionala eller lokala modeller, verksamhetssätt och nya strukturer för språkundervisningen. Målet är att undervisningen i de språk som nu erbjuds ska tidigareläggas och språkutbudet ska breddas. Målet är att projekten ska ta fasta på språk som inte är så vanliga inom språkstudierna. Genom projekten söks också metoder för att säkerställa att studier i de språk som erbjuds i anordnarens språkprogran kan inledas och att aktivera språk som tidigare har undervisats på orten.

Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande utbildning, lokala nätverk av anordnare av grundläggande utbildning eller nätverk med småbarnspedagogik och förskoleundervisning som koordineras av anordnare av grundläggande utbildning.

Statsunderstödet kan också riktas till annan utveckling av pedagogiken inom språkundervisningen. Genom projekten fördjupas kompetensen hos olika aktörer inom skolan och småbarnspedagogiken för att kunna verka som språkfostrare och stöd för den tidiga språkinlärningen. Att kunna stödja och stärka delaktigheten i en flerspråkig och kulturellt mångfacetterad verksamhetskultur betonas också. Projekten ska ge information om språkets betydelse för allt lärande. Samtidigt stärks barnens och de ungas motivation att studera flera språk och förbinda sig till långsiktiga språkstudier.

Målet med understödet är att uppmuntra fördomsfria projekt i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, planen för småbarnspedagogik och grunderna för planen för förskoleundervisningen.

Erfarenhet och kunskap som tas fram inom projekten kommer särskilt att utnyttjas för att utveckla tidigareläggning av språkstudier. En del av dem som beviljats statunderstöd kommer att ombes delta i en uppföljningsundersökning. Med hjälp av undersökningen kartläggs åtgärdernas effekter på barnens lärande och motivation och lärarnas och vårdnadshavarnas erfarenheter av medverkan i försöket.

Tilläggsuppgifter:
Undervisningsrådet Anu Halvari, 029 533 1277
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, 029 533 1596
Undervisningsrådet Paula Mattila, 029 533 1144
Specialsakkunnig Pia Kola-Torvinen (småbarnspedagogik och förskoleundervisning), 029 533 1525
Undervisningsrådet Yvonne Nummela (småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning), 029 533 1523

Förfrågningar i första hand per e-post:

Utbildningsstyrelsen utlyser ett understöd riktat till anordnare av grundläggande utbildning för att kunna påbörja och genomföra utvecklingsprojekt som tidigarelägger, utvecklar och ökar språkstudierna. Ansökan är öppen 22.12.2016 - 13.2.2017.

 

FacebookTwitterYouTube