21.3.2019

Statsunderstöd för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen

Webbnyhet

Ansökan för att stöda åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen har öppnats. Det finns sammanlagt 500 000 euro att söka. Utbildningsanordnarna och andra aktörer inom yrkesutbildningen kan ansöka om understödet fram till 16.4.2019.

Enligt undersökningen om imagen av yrkesutbildningen är bilden av yrkesutbildningen i huvudsak positiv. Det finns ändå utrymme för att ytterligare förbättra kännedomen, dragningskraften och värdesättningen av yrkesutbildningen och det arbetet vill man stöda genom statsunderstöd.

– Yrkesutbildningen skapar mångsidiga möjligheter, den är arbetslivsorienterad och stöder kontinuerligt lärande. Även de studerande är nöjda med utbildningen: av dem som svarade på studerandeenkäten om yrkesutbildning var 85 % i slutskedet av sina studier mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Genom åtgärderna för att främja kommunikationen och dragningskraften vill vi synliggöra yrkesutbildningens betydelse för individen, arbetslivet och hela samhället, konstaterar Taija Paasilinna-Helminen, som är chef för enheten för yrkeskunnande på Utbildningsstyrelsen.

Målet är att öka medvetenheten och dragningskraften

Målet med statsunderstödet för åtgärderna för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen är bland annat att öka kännedomen och förståelsen för yrkesutbildningen, att aktivera aktörerna inom yrkesutbildningen att delta i de diskussioner som förs om utbildningen samt att öka yrkesutbildningens dragningskraft.

Man kan ansöka om statsunderstöd för projekt som fokuserar på:

1. Kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande genom utbildningsanordnarnas regionala och branschspecifika nätverk

2. Nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

3. Kommunikationsåtgärder för att öka yrkesutbildningens synlighet under European Vocational Skills Week 2019 (veckan för yrkesskicklighet) 14–18.10.2019

– Den europeiska veckan för yrkesskicklighet som ordnas i oktober är ett av huvudevenemangen under Finlands period som EU-ordförande. Målet för veckan är att lyfta fram yrkeskunnandet och betydelsen av det i en föränderlig värld. I första hand beviljas understöd för kommunikation kring huvudevenemanget under veckan, berättar överingenjör Jaana Villikka-Storm på Utbildningsstyrelsen.

Finansiering kan beviljas till anordnare av yrkesutbildning samt andra aktörer och intressentgrupper inom yrkesutbildningen, t.ex. studerandeorganisationer och arbetlivsorganisationer.

Mer information ger undervisningsråden överingenjör Jaana Villikka-Storm, tfn 029 533 1588 och sakkunnig Inka Ruokolainen, tfn 029 533 1580, e-post .

Ansökningsmeddelande och ansökningsblankett för statsunderstödet

Ansökan för att stöda åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen har öppnats. Det finns sammanlagt 500 000 euro att söka. Utbildningsanordnarna och andra aktörer inom yrkesutbildningen kan ansöka om understödet fram till 16.4.2019.

 

FacebookTwitterYouTube