28.2.2017

Tre miljoner euro till skolorna för utveckling av grundskolan genom försök

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 24.2.2017

Utbildningsstyrelsen har beviljat 3 115 800 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 29 olika projekt, genom vilka lärmiljöerna och pedagogiken inom den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt de nya grunderna för läroplanen.

Genom statsstöden stöds försöksverksamhet i skolorna inom bland annat utveckling av mångsidiga lärmiljöer och utnyttjande av digitaliseringen och teknik som stöder lärandet i undervisningen.

I utvecklingsprojekten bygger man bland annat upp individuella lärstigar för eleverna samt skapar bedömningsmetoder i vilka digitaliseringen utnyttjas, såsom verktyg för kontinuerlig bedömning samt elevernas självbedömning och kamratbedömning. I skolorna utvecklar man forskningsbaserade pedagogiska verksamhetsmodeller, utifrån vilka läraren kan skapa praktiska tillämpningar i sin egen undervisning och fördjupa sin kompetens.

I projekten produceras information om de pedagogiska möjligheter som 3D-utskrift ger. Dessutom utvecklas digitala verksamhetsmodeller som grundar sig på den nya läroplanen, där man förenar vetenskapsbaserat lärande samt utvecklar olika funktionella lärmiljöer i skolorna.

De nya verksamhetsmodellerna ska kunna spridas för användning i andra skolor, regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt.

- Statsstödet är avsett för utvecklings- och försöksverksamhet i syfte att skapa en öppen verksamhetskultur som präglas av samhörighet och inom vilken eleverna är engagerade i sitt lärande, konstaterar generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

- Med stöden bygger vi framtidens grundskola. Resultaten och erfarenheterna av försöken sprids till alla skolor, så att alla elever och lärare kan delta i utvecklingen av undervisningen, säger undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen.

Programmet Den nya grundskolan stöds med sammanlagt 90 miljoner euro åren 2016–2018. De nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen trädde i kraft den 1 augusti 2016. Lärarutbildningsforum som består av institutionerna för lärarutbildning och centrala intressentgrupper arbetar för utveckling av den högklassiga lärarutbildningens attraktionskraft och kvalitet i Finland.

Statstöden används för utbildning av tutorlärare till varje grundskola och försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet i skolorna. Följande ansökningsomgång öppnas för utbildningsanordnare hösten 2017. De största satsningarna inriktas på utveckling av lärarutbildningen och kompletteringsutbildning för lärarna. Sammanlagt 60 miljoner euro under tre års tid allokeras till stärkande av lärarnas kompetens.

Mer information:
undervisningsrådet Juho Helminen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1064
projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, undervisnings- och kulturministeriet, programmet Den nya grundskolan, tfn 0295 3 30134

Spetsprojektet Den nya grundskolan

Utbildningsstyrelsen har beviljat 3 115 800 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 29 olika projekt, genom vilka lärmiljöerna och pedagogiken inom den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt de nya grunderna för läroplanen.

 

FacebookTwitterYouTube