29.11.2018

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbenkät om språkundervisningen i årskurserna 1 och 2 inom den grundläggande utbildningen

Webbnyhet

webbenkät om språkundervisningen

Statsrådet beslutade i september 2018 att språkstudierna inom den grundläggande utbildningen i fortsättningen ska inledas senast på vårterminen under det första skolåret. Utbildningsstyrelsen vill nu höra hur barnen och de unga, lärarna och vårdnadshavarna samt de sakkunniga inom språkundervisning tycker att den tidiga språkundervisningen borde ordnas i årskurserna 1 och 2. Enkäten kan besvaras fram till 21.12.2018. Svaren används i arbetet med att revidera läroplansgrunderna.

Alla elever som börjar i första klass nästa år inleder senast på våren 2020 studier i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket. I nuläget inleds undervisningen i A1-språket senast i årskurs 3, men de flesta kommuner och skolor har redan i flera års tid erbjudit språkundervisning i de lägre årskurserna. Tidigareläggningen av språkundervisningen har under den här regeringsperioden också fått spetsprojektfinansiering.

Med webbenkäten som nu kan besvaras samlar vi in synpunkter på undervisningen i A1-språket i årskurserna 1 och 2. Det tar ungefär 10 minuter att svara på enkäten som finns här.

Studier i ett främmande språk eller det andra inhemska språket i årskurs 1?

Utbildningsanordnaren avgör vilket eller vilka språk som erbjuds som A1-språk. Med ett A1-språk avses antingen ett främmande språk eller det andra inhemska språket, finska eller svenska. I de finskspråkiga skolorna läser de flesta engelska som A1-språk medan eleverna i svenskspråkiga skolor ofta läser finska som motsvarande språk. Målet med språkundervisningen är att eleverna ska få mångsidiga och starka språkkunskaper. Man hoppas att barnen i fortsättningen inleder studierna i språk med till exempel franska, tyska eller ryska i stället för engelska.

Hur mycket språkstudier har eleverna i ettan och tvåan?

Undervisningen i A1-språket ökar med två årsveckotimmar inom den grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnaren bestämmer hur timmarna fördelas mellan årskurserna 1 och 2, men språkundervisningen ska inledas med en halv årsveckotimme senast under vårterminen det första skolåret. Det här innebär att eleverna i första klass inleder studierna i språk senast på våren och får då minst 19 timmar språkundervisning samma termin. I framtiden studerar barnen mera språk än tidigare. Lärokurserna i de övriga läroämnena ändras inte. Kommunerna och skolorna beviljas statsandelar för att ordna undervisningen från och med år 2020.

Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med ändringarna i läroplansgrunderna

Ändringarna som gjorts i lagstiftningen om förordningen om den grundläggande utbildningen och timfördelningen förutsätter att grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) preciseras. Utbildningsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med sakkunniga som har påbörjat arbetet med grunderna för språkundervisningen i årskurserna 1 och 2. Arbetsgruppen funderar över den tidiga språkundervisningens mål och innehåll.

– Nu kommer varje barn att ha möjlighet till tidig språkundervisning oberoende av sin socioekonomiska bakgrund eller hemkommun. I fortsättningen inleder alla elever studier i språk redan i årskurs 1 oavsett var man bor eller går i skola, säger undervisningsrådet Annamari Kajasto.

Utbildningsstyrelsens arbete med att revidera grunderna framskrider stegvis

  • 1.3.2019 det första utkastet till grunderna publiceras och kan kommenteras på nätet
  • 1.5.2019 ändringarna i grunderna färdigställs
  • 1.5.2019 utbildningsanordnarna kan inleda det lokala läroplansarbetet
  • 1.1.2020 de lokala läroplanerna tas i bruk.

Katso myös

Ytterligare information

Undervisningsrådet Annamari Kajasto,
Undervisningsrådet Terhi Seinä,
Undervisningsrådet Paula Mattila,
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, (svenskspråkig utbildning)
Projektassistent Karoliina Inha,

Statsrådet beslutade i september 2018 att språkstudierna inom den grundläggande utbildningen i fortsättningen ska inledas senast på vårterminen under det första skolåret. Vi vill nu höra hur barnen och de unga, lärarna och vårdnadshavarna samt de sakkunniga inom språkundervisning tycker att den tidiga språkundervisningen borde ordnas i årskurserna 1 och 2.

 

FacebookTwitterYouTube