20.5.2016

Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar ett nytt ämbetsverk 1.1.2017

Webbnyhet 19.5.2016

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

Statsrådet avlät på torsdagen en regeringsproposition om saken. Propositionen är ett led i reformen av statens centralförvaltning. Enligt förslaget ska det nya ämbetsverket heta Utbildningsstyrelsen.

Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som i dag hör till Utbildningsstyrelsen och CIMO. Avsikten med sammanslagningen är att bättre kunna utnyttja de båda ämbetsverkens styrkor och kompetensområden.

Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde omfattar i dag småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen på andra stadiet samt det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. Till ämbetsverkets verksamhetsområde hör även uppgifter som anknyter till antagningen av studerande, utbildningsstatistik, internationellt informationsutbyte, språk- och translatorsexamina samt erkännande och jämförelse av examina som avlagts utomlands.

CIMO främjar internationalisering på olika sätt. Bland annat koordinerar CIMO praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att genomföra och informera om EU-program i Finland. CIMO stödjer även undervisningen i finska språket och finländsk kultur vid utländska universitet och gör finländsk utbildning känd ute i världen. Arbetet sker i nära samarbete med nationella och internationella myndigheter, läroanstalter och högskolor, organisationer och andra samfund.

Bägge ämbetsverkens personal övergår efter sammanslagningen till det nya ämbetsverket. För personalen vid CIMO ändras anställningsförhållandet från arbetsavtalsförhållande till tjänsteförhållande.

Förslaget har beretts av en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet, som förutom ministeriets tjänstemän bestod av representanter för ämbetsverken och personalorganisationerna. I utlåtandena uttrycktes ett brett understöd för att grunda det nya ämbetsverket.

Regeringspropositionen (på finska)

Ytterligare information ges av undervisnings- och kulturministeriet:
Regeringsrådet Eerikki Nurmi, tel. 02953 30234

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

 

FacebookTwitterYouTube