24.8.2016

Utbildningsstyrelsen påminner om goda principer för fotografering i skolor

Webbnyhet 24.8.2016

Med hänvisning till de fall som har uppmärksammats i media vill Utbildningsstyrelsen påminna utbildningsanordnare, föräldraföreningar och fotoateljéer om rekommendationen om anordnande av fotografering i skolor.

Rekommendationen utarbetades år 2011 av Utbildningsstyrelsen i samarbete med Finlands Kommunförbund rf, Finlands Rektorer r.f. och Finlands Föräldraförbund rf. Syftet är att öka öppenheten i förfarandena i anslutning till fotograferingen, etablera god praxis och säkra att vårdnadshavarna kan få högklassiga bilder till ett rimligt pris.

Lagstiftningen förpliktar inte skolorna att ordna fotografering, men fotograferingen kan räknas till de gemensamma skolevenemang som skolans arbetstid kan användas till. Försäljning och köp av fotografier är en rättshandling mellan fotoateljén och vårdnadshavaren. Att köpa bilderna är frivilligt för vårdnadshavarna.

Elevernas vårdnadshavare eller representanter för vårdnadshavarna ska höras innan man fattar beslut om hur avtalet ska göras upp. För upphandlingen publiceras antingen en öppen anbudsbegäran, varvid alla fotoateljéer kan lämna anbud, eller så begärs anbud av ett par eller fler ateljéer. I begäran ska nämnas vilka jämförelsegrunder, t.ex. bildernas kvalitet, priserna och fotograferingsarrangemangen, som tillämpas vid valet av fotoateljé. Vid jämförelse av anbud ska endast på förhand överenskomna jämförelsegrunder beaktas.

De personer som deltar i beredningen och tecknandet av avtalet får inte motta gästfrihet av fotoateljéerna som överstiger den normala nivån, och inte heller annars agera så att deras opartiskhet äventyras.

Skolfotograferingen förorsakar i allmänhet inte extra kostnader för skolan eller aktörer utanför och t.ex. kalkylerade arrangemangsersättningar eller gåvor på köpet får inte tas emot av fotoateljén. Ersättning för eventuella merkostnader ska basera sig på de faktiska merkostnaderna eller på den allmänna hyresnivå (taxa) som tillämpas när skolans lokaler hyrs ut till utomstående.

Även de högsta organen för laglighetskontroll, biträdande justitiekanslern och riksdagens biträdande justitieombudsman har i sina avgöranden fäst avseende vid principerna för god förvaltning vid anordnande av fotografering i skolorna.

Rekommendationen om anordnade av fotografering i skolorna

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:
Ulla Vanttaja, skolråd, tfn 029 533 1218

Med hänvisning till de fall som har uppmärksammats i media vill Utbildningsstyrelsen påminna utbildningsanordnare, föräldraföreningar och fotoateljéer om rekommendationen om anordnande av fotografering i skolor.

 

FacebookTwitterYouTube