14.9.2017

Utbildningsstyrelsen samlade material som stöd för förebyggande av våldsam extremism

Webbnyhet 14.9.2017

Förebyggande av våldsam extremism Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av våldsam extremism. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av våldsam extremism samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

Våldsam extremism är inte bara en utmaning som gäller Finland, Norden eller Europa, utan den berör hela världen. Den våldsamma extremismen förändras också hela tiden, och därför kompletteras Utbildningsstyrelsens webbplats med såväl inhemskt som internationellt material allteftersom det kommer ny information och ny god praxis utvecklas.

Våldsam extremism innebär att våld används, att man hotar med våld, uppmuntrar till eller berättigar det med motiveringar som utgår från en lära eller ideologi. I extrema fall kan våldsam radikalisering leda till terroristattacker. Hatretorik, rasism och våldsam extremism har ökat på olika håll av Europa. Enligt inrikesministeriets bedömning är risken för våldsam radikalisering och extremism i Finland fortfarande liten. Den har emellertid ökat under de senaste åren.

Skolan ska vara en trygg plats för lärande

I likhet med de övriga nordiska länderna betonar Utbildningsstyrelsen att skolans grunduppgift är att erbjuda barn och ungdomar en trygg plats för högklassig undervisning och ansvara för att alla elevers behov tillgodoses så bra som möjligt. En bra självkänsla, känslan av att höra till en gemenskap och upplevelsen att man har genuina möjligheter att påverka skyddar mot marginalisering. Inte en enda elev får lämnas utan uppmärksamhet och man ska ingripa omedelbart i varje utmaning också då eleven eventuellt håller på att marginaliseras, radikaliseras eller råka ut för andra problem. Fungerande sektorsövergripande elev- och studerandevård har en central ställning vid förebyggande arbete.

Lärarnas uppgift är att erbjuda möjligheter till lärande, men dessutom ska de ha grundkunskaper om våldsam extremism. Lärarna behöver förståelse för olika begrepp, information om eventuella tecken på och orsaker till våldsam radikalisering samt om mediernas inverkan. Fostrarna ska framför allt ha praktiska verktyg och en säkerhet inför samtal även om kontroversiella teman med barn och unga. Unga vill känna att man lyssnar på, förstår och stöder dem – och att man inte hotar dem.

I skolan är det centrala med tanke på förebyggande av våldsam extremism att barn och unga tillägnar sig färdigheter för demokratiskt medborgarskap, såsom ett öppet sinne, nyfikenhet, viljan att förstå andra samt färdigheter för demokratiskt meningsutbyte och fredlig konfliktlösning. Även förmågan att tänka kritiskt, såsom att urskilja kunskap från åsikter, är viktig. Undervisningen i skolan utgår från vetenskaplig kunskap och skolan har en viktig roll i att barn och unga lär sig att fundera mångsidigt över saker och motivera sina egna åsikter. Det är viktigt att vara medveten om att alla ståndpunkter inte är lika bra samt att lära sig att motivera sina egna åsikter med korrekt information.

Grunderna för den nya läroplanen, deras värdegrund, arbetssätt, mål och innehåll skapar en naturlig utgångspunkt för att genom normalt skolarbete även minska riskerna för att våldsam extremism uppstår. Utbildningsstyrelsen publicerade under våren 2017 guiden Rakentavaa vuorovaikutusta – opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (Konstruktiv interaktion – handbok för att stärka demokratisk delaktighet och förebygga hatretorik och våldsam radikalism). Under hösten uppdateras handboken och dessutom ger man ut Europarådets två material om temat. På webbplatsen finns även länkar till pågående fortbildningsprojekt för lärare samt internationella projektfinansieringskanaler.

Länk till handboken (på finska)
Länk till webbplatsen (på finska) Webbsidan är under arbete på svenska.

Ytterligare information:

Undervisningsråd Maria Edel
Undervisningsråd Satu Elo
Undervisningsråd, enhetschef Leena Nissilä:

Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av den. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av den samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

 

FacebookTwitterYouTube