17.7.2017

Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

Webbnyhet 11.7.2017

Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Yrkesutbildningsreformen är den mest omfattande reformen av utbildningslagstiftningen på nästan tjugo år. När lagen träder i kraft förnyas yrkesutbildningen i sin helhet.

Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen. Utbildningsstyrelsens uppgifter hänför sig bland annat till revideringen av examensgrunderna, arbetslivsdelegationerna, prognostisering, ansökan till utbildning, finansiering, statsunderstödda projekt och utvecklingen av datalager samt undervisnings- och handledningspersonalens kompetens.

Handledning och verktyg för genomförandet av reformen

Reformen förnyar utbildningsanordnarnas verksamhet så, att yrkesutbildningen kan svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön och så att läroanstalterna även i fortsättningen kan sköta sina uppgifter på ett högklassigt sätt. Utbildningsstyrelsen stöder och handleder utbildningsanordnarna i reformen till exempel genom stöd för kvalitetsledning och olika utvecklingsprojekt.

– På Utbildningsstyrelsen kommer vi på hösten att starta upp stödåtgärder för att genomföra reformen. Med hjälp av dem vill vi säkerställa att genomförandet av reformen blir betydande och effektivt ur aktörernas och målgruppernas perspektiv. Vi erbjuder också stöd och verktyg för tillämpningen av den nya lagstiftningen i praktiken, säger direktören för yrkesutbildningen Anni Miettunen.

Kundorientering och samarbete som rättesnöre

Reformen utmanar alla aktörer att göra saker på ett nytt sätt. Rollen och arbetet förnyas för var och en. Även i Utbildningsstyrelsens arbete ökar och framhävs betydelsen av nätverk och samarbete.

– Produktionen av en effektiv offentlig service förutsätter att man fokuserar på kundens behov, gestaltar helheten och baserar sina beslut på kunskap. När vi stöder genomförandet av reformen förutsätter vi inte enbart att utbildningsanordnarna ska arbeta kundorienterat utan utgår från samma principer i vår egen verksamhet, konstaterar Miettinen.

På hösten är Utbildningsstyrelsen med om att ordna en yrkesutbildningsturné tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken. På evenemangen som ordnas på olika håll i Finland diskuterar man tillsammans med de lokala aktörerna de centrala temana inom reformen såsom individuella utbildningsvägar, inlärning på arbetsplatsen, handledning och ansökan till utbildning.

Med hjälp av det pågående nätverksprojektet Bästa kunnande stöder man undervisnings- och handledningspersonalen i att förnya sina arbets- och verksamhetssätt utgående från förändringarna i verksamhetsmiljön och lagstiftningen. Dessutom ger projektet arbetsplatserna stöd och handledning, så att de kan fungera som inlärningsmiljöer i den förnyade yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet kommer att informera om aktuella frågor inom yrkesutbildningen i sina gemensamma nyhetsbrev. Efter sommaren lanseras också webbplatsen #stodireformen, där Utbildningsstyrelsen kommer att publicera material som stöder genomförandet av reformen.

Relaterat

Prenumerera på nyhetsbrevet

Du kan prenumerera på Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets gemensamma nyhetsbrev genom att skicka e-post till adressen . I nyhetsbrevet lyfter vi upp de mest aktuella och viktiga frågorna inom yrkesutbildning.

Yrkesutbildningsreformen

Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen.

 

FacebookTwitterYouTube