16.5.2017

Utgångspunkten är barnets rätt till en god småbarnspedagogik

Webbnyhet 16.5.2017

Lokala planer för småbarnspedagogik tas i bruk vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet nästa höst. De ålägger personalen att planera, genomföra och utvärdera småbarnspedagogiken på lika grunder i hela landet.

Lokala planer för småbarnspedagogik som anordnarna av småbarnspedagogik har utarbetat tas i bruk den 1 augusti 2017 vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet. De lokala planerna utgår från grunderna för planen för småbarnspedagogik och för första gången är de förpliktande. Tidigare har det varit frivilligt att utarbeta lokala planer för småbarnspedagogik och de har grundat sig på en rekommendation.

Vid daghemmen och inom familjedagvården utarbetar man också en individuell plan för varje barn, som på ett målinriktat sätt stödjer barnets individuella uppväxt, utveckling och lärande.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har tagit fram baserar sig på lagen om småbarnspedagogik, enligt vilken barn har rätt till småbarnspedagogik och livslångt lärande. Grunderna för planen för småbarnspedagogik är framför allt ett kvalitetsdokument som fastställer ramarna för en enhetlig och jämlik småbarnspedagogik. Genom att följa de lokala planerna för småbarnspedagogik i verksamheten säkerställs varje barns rätt att få småbarnspedagogik av samma höga kvalitet oavsett var barnet bor.

Barns och vårdnadshavares ökade delaktighet gemensamt mål

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Småbarnspedagogiken har i uppgift att utveckla arbetssätt som främjar vårdnadshavares delaktighet och inflytande. Ett respektfullt och hänsynsfullt bemötande samt att genuint lyssna till vårdnadshavarna är grunden för ett öppet och förtroendefullt samarbete.

På framtidens daghem är barnen aktiva medlemmar i sin grupp och deltar mer än hittills i planeringen och utvärderingen av verksamheten. Barnen ska kunna ha inflytande i sitt eget liv samt bli förstådda och accepterade sådana de är.

Samtidigt ålägger den lokala planen att förnya och utveckla verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskulturen har en central betydelse för att målen inom småbarnspedagogiken ska uppnås. Alla lösningar inom småbarnspedagogiken ska vara pedagogiskt motiverade och de ska ta hänsyn till barnets bästa.

Vad ändras i och med de nya planerna?

Grunderna för planen för småbarnpedagogik betraktar barnets lärande ur ett helhetsperspektiv. Småbarnspedagogik är en helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Det handlar inte bara om dagvård, utan om målinriktad och systematisk verksamhet som stödjer barnets utveckling och lärande. Verksamheten utvärderas och utvecklas regelbundet.

Småbarnspedagogiken sammanlänkas också i allt större grad med det livslånga lärandet, vilket bland annat innebär att innehållet och målen i grunderna för planen för småbarnspedagogik har beröringspunkter med läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Ett exempel på detta är mångsidig kompetens, där kärnan är vilka kunskaper och färdigheter barnet behöver i sitt liv och hur man redan i den småbarnspedagogiska verksamheten kan stödja utvecklingen av dessa.

Utöver att lära sig nya färdigheter har leken en viktigare roll än tidigare – också leken kan utvecklas! Inom den småbarnspedagogiska verksamheten förstår man lekens glädje och dess pedagogiska möjligheter att främja välbefinnande och lärande.

Det är viktigt att varje vårdnadshavare bekantar sig med den lokala planen för småbarnspedagogik som tas i bruk i verksamheten den 1 augusti. Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett infopaket om de centrala förändringarna och tyngdpunkterna, som också ingår i de lokala planerna.

Videon:

De nya lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i augusti – Vad förändras? (Jorma Kauppinen, på finska)

Länkar:

De nya planerna för småbarnspedagogik tas i bruk – Hur förändras småbarnspedagogiken?

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Den pedagogiska verksamheten är en helhet. Se referensramen för den pedagogiska verksamheten.

Lokala planer för småbarnspedagogik tas i bruk vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet nästa höst. De ålägger personalen att planera, genomföra och utvärdera småbarnspedagogiken på lika grunder i hela landet.

 

FacebookTwitterYouTube