23.9.2016

Utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik skapar en nationell vision

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston aloitusseminaariDrygt 150 deltagare från olika håll i Finland samlades den 21 september i Helsingfors till ett inledande seminarium för utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik. Deltagarna diskuterade vad som behövs för en god utveckling och inhämtade inspiration för arbetet såväl från forskningen som från grupparbeten.

Seminariet öppnades av direktör Gun Oker-Blom, som i sitt anförande påminde om småbarnspedagogikens betydelse för barnet under hela livet.

–De första levnadsåren är särskilt betydelsefulla med tanke på barnets framtid. Det skulle vara viktigt att barn och unga kan behålla sin kreativitet och förmåga att lära sig hela livet, sade Oker-Blom.

Innovationer och försök är kärnan i utvecklingen

Vid seminariet offentliggjorde generaldirektör Aulis Pitkälä utvecklingsnätverkets nya namn: Tindra. Syftet med nätverket Tindra är att möjliggöra nationellt samarbete, förnya pedagogiken inom småbarnspedagogiken, verksamhetskulturen och det pedagogiska ledarskapet samt att stödja samarbetet på lokal nivå.

–Det är viktigt att nätverka, för vi behöver visioner och engagemang på nationell nivå. Vi måste ha en gemensam syn på i vilken riktning vi vill att småbarnspedagogiken ska utvecklas, sade Pitkälä.

Målet är att den goda praxis som man skapar tillsammans så småningom ska förändra verksamhetskulturen. Enligt Pitkälä måste också verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken förändras i riktning mot en lärande gemenskap.

–Innovationer och försök ska vara utvecklingsnätverkets kärna. Vi ska prova nya saker och försöka genomföra dem, uppmuntrade Pitkälä.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik blir färdiga redan i oktober. Efter det kommer en av utvecklingsnätverkets viktigaste uppgifter att vara att stödja kommunerna i arbetet med att utarbeta och ta i bruk egna planer för småbarnspedagogik hösten 2017.

Utveckling är kollektiv verksamhet

–I global jämförelse har den finländska småbarnspedagogiken en mycket hög kvalitet, bland annat tack vare en välutbildad personal. Nu är det viktigt att fästa uppmärksamheten vid att barnen får en lika högkvalitativ småbarnspedagogik i hela landet, betonade professor Kristiina Kumpulainen från Helsingfors universitet.

I sitt anförande fäste Kumpulainen också vikt vid hur utvecklingsarbetet kan kopplas till det dagliga arbetet och uppmanade alla att fundera över hur var och en i sitt arbete kan agera enligt de nya planerna för småbarnspedagogik. Allt kan inte och ska inte utvecklas på en gång, utan man måste tänka på vad som är det viktigaste.

–Är vår småbarnspedagogiska verksamhet sådan att den når föräldrarna och får barnen att blomstra?

Kumpulainen konstaterade också att utvecklingen måste utgå från barnets och det föränderliga samhällets behov. Det är viktigt med en gemensam dialog som barnen, föräldrarna och de lokala aktörerna deltar i.

–Målet för utvecklingen är kollektiv framgång, sade Kumpulainen.

Styrka av grupparbete

På seminariet hade eftermiddagen reserverats för arbete i regionala grupper. Grupperna fördjupade sig i utvecklingstemana, diskuterade och kom fram med idéer. Resultaten från eftermiddagens grupparbeten och det övriga materialet från seminariet publiceras senare på Utbildningsstyrelsens webbplats.

I sitt slutanförande uppmuntrade direktör Jorma Kauppinen alla att delta i utvecklingen.

Drygt 150 deltagare från olika håll i Finland samlades den 21 september i Helsingfors till ett inledande seminarium för utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik. Deltagarna diskuterade vad som behövs för en god utveckling och inhämtade inspiration för arbetet såväl från forskningen som från grupparbeten.

 

FacebookTwitterYouTube