Kouluissa on paljon osaamista ja intoa kestävän tulevaisuuden innovoimiseksi ja toteuttamiseksi. Se on tärkeää, koska kouluyhteisöjen arjessa ilmeneviin yhä monimutkaisempiin kehittämistarpeisiin ja -haasteisiin löydetään ratkaisuja vain yhteen hiileen puhaltamalla. Kompleksisille ilmiöille ominainen toimijoiden ja vaikutusten keskinäisriippuvuus edellyttää ratkaisujen löytämiseksi yhteisöllistä, moninäkökulmaista oppimisprosessia: kokeilevaa kehittämistä.
Purppurainen kuva kartasta, jossa on ikuisuussymbolin muodostava junaratamalli, irtonaisista puujunaradan osista sekä kuusenpaloista

Kirjoittajat: kehittäjä Paula Tyrväinen & asiantuntija Kaspian Herrala, Kokeilukeskus (Opetushallitus)

Kokeileva kehittäminen voi mahdollistaa kouluissa yhteisen ratkaisu- ja oppimisprosessin käynnistämisen. Se on kehittämisen tapa, jossa edetään vaiheittain yhdessä kehittäjien, sidosryhmien ja kohderyhmien kanssa ongelman määrittelystä ideointiin sekä prototyyppien ja kokeilujen avulla ratkaisuihin. Oleellisinta on, että yhteisöllisessä kokeiluprosessissa erilaiset näkökulmat ja osaamiset tuodaan yhteen ja ratkaisuidean toimivuus paljastuu arkisessa ympäristössä kokeillen.

Kokeilujen termiviidakkoon eksyy helposti. Yksi tapa on erotella kokeilut

  1. nopeisiin kokeiluihin
  2. suunnitelmallisiin kokeiluihin
  3. tutkimuksellisiin kokeiluihin.

Nopeat kokeilut ovat luonteva osa jokaisen kasvatusalan ammattilaisen työtä: mitkä pedagogiset ratkaisut toimivat missäkin tilanteessa? Suunnitelmalliset kokeilut liittyvät usein koulun arjessa näyttäytyviin laajempiin teemoihin, kuten oppijoiden poissaoloihin tai digitalisaatioon, ja edellyttävät pidempikestoisia, yhteisöllisiä oppimisprosesseja. Tutkimuksellisissa kokeiluissa tavoitteena on tuottaa tietoa kokeilujen vaikutuksista esimerkiksi satunnaistettujen koeasetelmien avulla.

Opetushallituksen Kokeilukeskus jakaa kestävän kehityksen eteen tehtävän työn helpottamiseksi näkökulmia opetus- ja kasvatusalan kehittämisestä ja toimintakulttuurin muutoksesta viitaten etenkin suunnitelmallisten kokeilujen käytäntöön. Näkökulmat ja myöhemmin mainitut kokeilevan kehittämisen työkalut ovat syntyneet koulujen ja kuntien kanssa yhdessä toteutetuissa kokeiluohjelmissa. Kokeiluohjelmien opit voivat toimia sytykkeenä koulun kestävän kehityksen työlle, oman yhteisön toimintatapojen kestävyyden tarkastelulle sekä vipuvartena toimintakulttuurin pysyvälle muutokselle.