Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Hanke kutsuu koko kasvatus- ja koulutusyhteisön mukaan tähän työhön.
Tyttö halaa puuta

Hanke on päättynyt 6/2023. 

Opetushallituksessa on alkanut osana Oikeus oppia -hankekokonaisuutta kestävyyskasvatuksen kehittämishanke (2021-2023), jonka tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille kootummin ja yhtenäisemmin tukea heidän työhönsä. Kestävyyskasvatushankkeen perustana ovat varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Kestävyyskasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. 

Kestävän kehityksen pedagogiikassa yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään vahvistamalla aktiivista toimijuutta kestävän kehityksen rakentamiseksi. YK:n mukaan kestävyyskasvatuksen perimmäinen päämäärä on muuttaa yhteiskuntaa kestävämmäksi. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kestävyyskasvatus tarvitsee valtakunnallista koordinaatiota.

Kehittämishanke keskittyy erityisesti ekologisen kestävyyden vahvistamiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tämä tarkoittaa planetaaristen rajojen ehdotonta ensisijaista roolia kaikessa toiminnassa, kuitenkin samalla ottaen huomioon ristiinkytkennät taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Keskeistä on uudistava eli transformatiivinen oppiminen, jonka tavoitteena on uudistaa perustavanlaatuisia käsityksiämme ihmisenä olemisesta ja suhteestamme ympäröivään todellisuuteen. 

Kestävyyskasvatuksen kehittämishankeen aikana tuetaan myös peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistetaan osaamista ilmastonmuutoksen hillinnästä. Perusopetukseen on varattu valtionavustuksina neljä miljoonaa ja toiselle asteelle miljoona euroa.

Kehityshankkeessa on myös tutkimusyhteistyötä ekososiaalisuutta ja kestävyyttä tutkivan ECF4CLIM - Competences for sustainability -tutkimushankkeen kanssa. Yhteistyön kautta toteutetaan tutkimustyöpajoja, joissa kuullaan eri toimijoiden näkökulmia kestävyyskasvatuksen kehittämiseen.