LUKE-verkosto on kaikille lukioille avoin valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyöverkosto. LUKE-toiminta tukee lukiokoulutuksen uudistamista ja lukioiden yhteistyötä.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Tavoitteet

Lukioiden kehittämisverkoston tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, lukiolainsäädännön tavoitteiden toteuttamista sekä vuonna 2021 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien toimeenpanoa. Lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa tuetaan toimintakulttuurin muutoksessa sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Lisäksi kokeillaan ja levitetään lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön ja kansainvälisyyteen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

LUKE-toiminnassa keskeistä on kehittää ja kokeilla pedagogisia käytäntöjä, jotka tukevat yhä paremmin osallisuutta, hyvinvointia, vuorovaikutusta, laaja-alaista osaamista sekä oppiainerajat ylittävää oppimista. Tarkoituksena on myös kehittää oppimisen arviointiin liittyviä käytäntöjä. 

Verkosto kehittää opiskeluympäristöjä luomalla uusia ja vahvistamalla nykyisiä toimintarakenteita lukioiden ja korkeakoulujen, työelämätoimijoiden ja muiden kumppaneiden yhteistyölle.  Yhteistyömalleja kehitetään sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Korkeakouluyhteistyössä tavoitellaan toimintamalleja, joiden avulla lukio-opiskelijoilla on joustavat ja monipuoliset mahdollisuudet tutustua akateemisiin jatko-opintoihin jo lukioaikana. Yritysten kanssa on tarkoitus tehdä toiminnallista yhteistyötä, jonka myötä opiskelijat saavat tietoa mm. yrittäjyydestä ja jatkuvasti muuttuvan työelämän edellyttämästä osaamisesta.

Verkosto tukee toimintakulttuurin kehittämistä vahvistamalla opiskelijalähtöisyyttä ja pedagogista johtamista. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana LUKE-alueverkostojen toiminnassa sekä paikallisessa opiskeluympäristöjen suunnittelussa ja muussa lukion kehittämisessä. 

Toiminta

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. LUKE-verkostotyötä tehdään kahdeksassa alueverkostossa, joiden toimintaa koordinoivat nimetyt aluekoordinaattorit. Aluekoordinaattorin tehtävänä on koordinoida oman alueellisen kehittämisverkostonsa tapahtumien, koulutustilaisuuksien ja muun toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Verkosto, erilaiset tapahtumat ja viestintä eri välineillä tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille.

Opetushallitus järjestää yhdessä aluekoordinaattorien kanssa lukioiden kehittämisverkoston valtakunnallisia kehittämispäiviä sekä muuta valtakunnallista LUKE-toimintaa. Kaikki lukiokoulutuksen järjestäjät ja lukiot ovat tervetulleita alueellisiin ja valtakunnallisiin LUKE-tilaisuuksiin ja muuhun verkostoyhteistyöhön.


Updated