Vapaa sivistystyö
kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset

 

1. Tausta ja tavoitteet

• Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14?§ ja 16 §)
 ja 19.12.2017/965.
• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
• Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvio, mom. 29.10.31, vapaa sivistystyö
Avustus on tarkoitettu koronavirustilanteesta johtuvien opiskelijamaksujen sekä
maksullisen palvelutoiminnan tulojen menetysten korvaamiseksi ajalta 18.3 –
31.12.2020.

Avustuksen käyttöaika on päätöksen saamisesta vuoden 2020 loppuun. Avustus
tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen. Korvattavaksi
voivat tulla vain ne saamatta jäävät tulot ja koronatilanteesta koituneet
ylimääräiset kustannukset, jotka ovat osoitettavissa, ja joista on vähennetty myös
koronatilanteen vuoksi vähentyneet kustannukset ja syntyneet säästöt.

2. Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja
opintokeskusten ylläpitäjät. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille,
jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta, ELYkeskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai muulta valtion viranomaiselta.

3. Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Avustusta myönnetään vuoden 2020 IV lisätalousarvion lisämäärärahasta
momentilta 29.10.31 (vapaa sivistystyö). Avustuksen käyttöaika alkaa
seuraavana päivänä siitä, kun avustuspäätös on saatu tiedoksi ja sitä voidaan
käyttää vuoden 2020 loppuun.

Opetushallitus on varautunut osoittamaan määrärahasta yleisavustuksina
enintään 12 332 000 euroa.

4. Hakeminen ja hakuohjeet

Haku avataan 15.10.2020 klo 12.00. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla
jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 9.11.2020 klo 16.15.
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän
nimissä.

Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/301/?lang=fi

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat (kuntaylläpitäjiltä tarvitaan vain
oppilaitoskohtaiset tiedot):
1. Vertailu vuoden 2019 ja 2020 valtionosuustoiminnan määrällisestä ja
taloudellisesta toteutumisesta (VOS-yksikkö*yksikköhinta)
2. Kirjanpitoraportti 1.1.2020-31.10.2020
3. Edellisen tilikauden 2019 tuloslaskelma ja tase liitetietoineen (ei
kuntaylläpitäjiltä)
4. Tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2019 (ei kuntaylläpitäjiltä)
5. Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
6. Kirjanpitoraportti, arvio 1.11-31.12.2020
7. Taloustietolomake, joka täytetään ohjeen mukaisesti

5. Näin hakemus arvioidaan

Hakemusten arviointiperusteena on oppilaitoksen koronatilanteesta
aiheutuneiden tulovähennysten nettomäärä koronaviruksen tuottamassa
poikkeustilanteessa ja sitä myönnetään aikavälille 18.3–31.12.2020
poikkeustilanteen aiheuttamien, saamatta jäävien opiskelijamaksujen ja
maksullisen palvelutoiminnan tulojen korvaamiseksi. Arvioinnissa otetaan
huomioon myös koronatilanteen aiheuttama kulujen väheneminen sekä
koronatilanteesta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Avustukset jaetaan
käytettävissä olevan määrärahan asettamissa rajoissa.

6. Rahoituspäätökset

Opetushallitus tekee päätökset 31.12.2020 mennessä.

7. Lisätiedot

Lisätietoja
sisältöjen osalta
Susanna Rajala
Juho Helminen
Leena Nissilä
Leena Aikio-Einiö
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi [at] oph.fi


teknisissä ja hakuprosessiin liittyvissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi
 

Liitteet