1. Tausta ja tavoitteet

 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14?§ ja 16 §)
 • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688      
 • Valtion vuoden 2020 talousarvio, mom. 29.10.31.2.6/Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustuksella tuettavilla koulutuksilla vahvistetaan erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja.  

Avustuksella toteutetaan koulutuksia, joissa vahvistetaan erityisesti niiden aikuisten perustaitoja, joilla on heikko pohjakoulutus. Koulutusten tulee olla vähintään 4 opiskelijaviikon tai 120 opetustunnin tai  4 opintopisteen laajuisia. Koulutukseen voi sisältyä myös ohjattuja työelämäjaksoja.

Avustuksella kehitetään myös uusia tapoja, joilla löydetään ja saadaan koulutuksiin mukaan aikuisia, jotka eivät yleensä oma-aloitteisesti hakeudu opintoihin. 

Lisäksi avustuksella kehitetään ja käytetään uusia menetelmiä toteuttaa koulutuksia. Menetelmien kehittelyssä on suositeltavaa mahdollisimman laaja yhteistyö oppilaitosten ja oppilaitosmuotojen kesken. Opiskelijoiden hakeminen ja koulutuksen toteutus voidaan yhteistyöstä huolimatta toteuttaa paikallisesti ja oppilaitoskohtaisesti.

Koulutuksen toteuttajan tulee pyytää palaute osallistujilta asteikolla 1-5 liittyen koulutuksessa saavutetun osaamisen merkitykseen työllistymisessä ja/tai työmahdollisuuksien vahvistumisessa. Osallistujien määrä, toteutettujen opintojen laajuus ja  osallistujien palautteet raportoidaan väliraporttina joulukuussa 2020 ja kesäkuussa 2021 sekä hankkeen loppuraportin yhteydessä 15.6. 2022.

Avustusta ei voi käyttää valtionosuuden piirissä olevien opintojen tukemiseen. Avustuksella voi kattaa koulutuksen kulut täysimääräisesti. Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia. 

2. Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten  ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

3. Haettava rahoitus ja rahoituskausi    

Opetushallitus on varautunut jakamaan avustusta 7,5 miljoonaa euroa. Avustusta myönnetään vuoden 2020 määrärahasta.  

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen saamisesta ja sillä tuetun koulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2021. Avustuksen käytöstä tulee raportoida viimeistään 15.6.2022.

4. Hakeminen ja hakuohjeet

Avustukset avataan haettavaksi 20.1.2020. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 25.2.2020 klo 16.15. 

        Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/259/?lang=fi

Hakemuksessa tarvittavat tiedot koulutuksen toteuttamisesta

 1. Suunnitelma, josta käyvät ilmi:
 • opetustuntien tai opiskelijaviikkojen tai opintopisteiden määrä
 • opiskelijamäärä 
 • suunnitelma opiskelijoiden löytämiseksi ja mukaan saamiseksi
 • koulutuksen tavoitteet
 • opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuudet ja tavat 
 • opiskelun mahdolliset tukitoimet (tuki-, lisä- ja eriytetty opetus, kuraattori-/psykologi- ja vastaavat kohderyhmään liittyvät erityisjärjestelyt)
 • mahdollinen ohjaus työelämään

2. Toteutettavan koulutuksen talousarvio

 • talousarvio / kustannuserittely ja arvioidut kustannukset opiskelijaa ja opetustuntia, opiskelijaviikkoa tai opintopistettä kohden 

5. Näin hakemus arvioidaan

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

 1.  koulutettavien määrä (hankkeen laajuus)
 2.  koulutuksen laajuus/opiskelija 
 3.  opiskelijakohtaiset kustannukset verrattuna kaikkien hakemusten keskimääräisiin opiskelijakustannuksiin
 4.  alustava suunnitelma opiskelijoiden löytämiseksi ja mukaan saamiseksi
 5.  suunniteltu koulutus ja toteutustavat
 6. opiskeluun liittyvien tukitoimien suunnittelu ja laatu

Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen vuodelle 2020 vahvistettujen suoritteiden määrä.

 6. Rahoituspäätökset

 Päätökset pyritään  tekemään  6.4.2020 mennessä.

7. Lisätiedot        

Lisätietoja antavat 

 • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, marjaanitta.pehkonen [at] oph.fi  (puh. 029 533 1782)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi tai assistentti Leena Aikio-Einiö, leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040),