1. Taustaa ja tavoitteet    

 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14?§ ja 16 §)
 • Asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805
 • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986
 • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688      
 • Valtion vuoden 2020 talousarvio 29.01.02.2.4

Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutuksen tavoitteena on, että

 • vapaan sivistystyön henkilöstöllä on mahdollisuudet kehittää osaamistaan
 • vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogiset taidot ja arviointitaidot syvenevät
 • koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa osaamista edistetään
 • tietoperustaisuuden hyödyntämisessä tarvittavaa osaamista kehitetään

Avustusta voi hakea seuraaviin henkilöstökoulutuksen painopisteisiin:

 • Koulutuksen osaamistavoitteiden laatiminen ja koulutuksen arviointi
 • Aikuisten perustaitojen, digitaalisten taitojen sekä muiden työllistymistä ja  työmahdollisuuksia vahvistavien taitojen opettaminen 
 • Vapaan sivistystyön johtaminen ja kehittäminen, erityisesti kestävää elämäntapaa edistävä johtaminen ja kehittäminen

Avustuksella tuetaan erityisesti laajoja valtakunnallisia ja alueellisia hakkeita, joissa hyödynnetään etäopetuksen menetelmiä.

2. Kuka voi hakea 

Hakukelpoisia ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman hakukelpoisen yhteisenä. Tällöin yksi toimijoista tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi toimijaksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen toimijan tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

3. Haettava rahoitus ja rahoituskausi

 Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutuksen on osoitettu jaettavaksi noin  1 000 000 euroa. 

Avustusta voi käyttää avustuspäätöksen tiedoksi saamisesta lähtien 31.12.2021 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 30.6.2022 mennessä.

4.   Hakeminen ja hakuohjeet     

Hakemukseen liitetään hakulomakkeessa ilmoitetut asiakirjat

Haku avataan 20.1.2020.Hakemusten tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä 25.2.2020 klo 16.15. 

                 Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/264/?lang=fi

Hakukelpoisen hakijan ja/tai oppilaitoksen ylläpitäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön sähköpostiosoite sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin lähetetään linkki käsittelyyn jätetyn hakemuksen päätöksistä. 

5. Näin hakemus arvioidaan

Hakemus arvioidaan seuraavin perustein:

 • Koulutuksen tarvelähtöisyys
 • Koulutuksen yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin ja muihin Opetushallituksen rahoittamiin hankkeisiin 
 • Koulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus
 • Painopistealueisiin liittyvät koulutussisällöt ja laajuus suhteessa tavoitteisiin 
 • Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa 
 • Ohjaus ja tuki koulutuksen suorittamisen varmistamiseksi 
 • Koulutuksen organisointi ja toteutus 
 • Osallistujakustannukset suhteutettuna keskimääräisiin kustannuksiin ja koulutuksen laajuuteen

6. Rahoituspäätökset 

Rahoituspäätökset pyritään tekemään 6.4.2020 mennessä.

7.  Lisätiedot      

 Lisätietoja antavat 

 • Haun sisältöjen osalta:  opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, marjaanitta.pehkonen [at] oph.fi  (puh. 029 533 1782
 • Hakulomakkeen täyttöön ja teknisiin asioihin:  assistentti Leena Aikio-Einiö, leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040)