1. Tausta ja tavoitteet   

 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)  ja 19.12.2017/965 (24 §)
 • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688     
 • Valtion vuoden 2020 talousarvio, mom. 29.10.31.2.3.1, 29.10.31.2.3.2, 29.10.31.2.3.3/Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.  

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

 • Maahanmuuttajat , joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.  
 • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
 • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
 • Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
 • Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
 • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Lisäksi otetaan huomioon  opintoseteliavustuksen erityinen tarve, jos edellä esitettyihin ryhmiin kuuluu lisäksi opiskelijoita, joiden saamen-, romani- ja viittomakielisiä opintoja edistetään tai maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita, joiden  luku- ja kirjoitustaidon edistetään ja heidän kotoutumisaikansa on jo ylittynyt

Opintoseteliavustusta ei voi käyttää täysimääräisen valtionosuuden piirissä olevien vapaan sivistystyön maahanmuuttajaopiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon opintojen tukemiseen (L 965/2017 19.12.2017, 24 §).

Kansanopistoissa koulutuksen vähimmäislaajuus on kahdeksan opiskelijaviikkoa.

Avustuksesta enintään 15 % tai valinnaisesti 1 000 euroa voidaan kohdentaa kohderyhmien aktivoinnista, opetusjärjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin. 

2. Kuka voi hakea 

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen hakijan tilille. Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten toiminnan laajuuden arvioinnin kriteerinä on hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.  Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushalli-tuksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

3. Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Valtion vuoden 2020 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määräraha opintoseteliavustusta varten kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. 

Avustusta voidaan käyttää heti avustuspäätöksen saamisen jälkeen ja sitä voi käyttää vuoden 2021 loppuun. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 30.6.2022 mennessä.

HAKURYHMÄ 1. Kansalaisopistot 
Määräraha: noin 1 000 000 €

HAKURYHMÄ 2 Kansanopistot
Määräraha: noin 1 000 000 €

HAKURYHMÄ 3. Opintokeskukset
Määräraha: noin 150 000 €

4. Hakeminen ja hakuohjeet

Opintoseteliavustukset avataan haettavaksi 20.1.2020  ja päätökset pyritään  tekemään  6.4.2020 mennessä. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. 

    Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/266/?lang=fi

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen hakijan tilille. Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten toiminnan laajuuden arvioinnin kriteerinä on hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.  Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

Hakijan edellytetään jättäneen selvitykset vuonna 2017 ja sitä ennen myönnettyjen opintoseteliavustusten käytöstä. 

Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 25.2.2020 klo 16.15. 

5. Näin hakemus arvioidaan    

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon 

•    ryhmien tasapuolinen avustaminen 
•    oppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavien vapaan sivistystyön vahvistettujen suoritteiden kokonaismäärä vuonna 2020  

6. Rahoituspäätökset

 Päätökset pyritään  tekemään  6.4.2020 mennessä.

7. Lisätiedot        

Lisätietoja antavat 

 •  haun sisältöjen osalta opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen , marjaanitta.pehkonen [at] oph.fi  (puh. 029 533 1782)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi  tai assistentti Leena Aikio-Einiö, leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040)

    

Lisää linkki rahoitushaku-suvulle ja haku-uutiseen.