1.    Tausta ja tavoitteet

• Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)  ja 19.12.2017/965. 
• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688      
• Valtion vuoden 2020 talousarvio, mom. 29.10.31, vapaa sivistystyö 

Vapaata sivistystyötä koskevan lain mukaan oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, rakenteellista kehittämistä tukevia avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa. 

Valtion vuoden 2020 talousarvion momentilla 29.10.31 (vapaa sivistystyö) on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräisiä valtionavustuksia varten.  


 2. Kuka voi hakea?

Ylimääräistä avustusta voivat hakea kansanopistojen ja kesäyliopistojen ylläpitäjät.


3.    Näin hakemus arvioidaan

Välttämättömänä edellytyksenä avustuksen saamiselle ovat seuraavat ehdot:  


1.    Hakemus on saapunut määräajassa. 
2.    Hakija on hakukelpoinen.
3.    Hakijan jättämä hakemus sisältää tiedot hakijan mahdollisesti vuosina 2017 - 2019 saamista ylimääräisistä avustuksista ja Opetushallitukselle on jätetty näitä koskevat selvitykset.  
4.    Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Ensisijaisena perusteena valtionavustuksen saamiselle on oppilaitoksen taloudellisen tuen tarve ja jaettavissa olevan määräraha. Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen kehitys. Avustusta myönnetään korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuonna.


4.    Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus on asiasta päättävänä valtionavustusviranomaisena varautunut osoittamaan määrärahasta yleisavustuksina kansanopistojen ylläpitäjille 50 000 euroa ja kesäyliopistojen ylläpitäjille 50 000 euroa, yhteensä 100 000 euroa.  

HAKURYHMÄ 1     Kansanopistot 
Määräraha:         50 000 euroa
Talousarviotili (momentti)    29.10.31.2.1.2.

HAKURYHMÄ 2     Kesäyliopistot  
Määräraha:         50 000 euroa
Talousarviotili (momentti)    29.10.31.2.1.4.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2020.


5.    Hakeminen ja hakuohjeet    

Avustushakemus ylimääräisen avustuksen saamiseksi tehdään sähköisellä  hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä.  

        Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/300/?lang=fi

Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön virallinen sähköpostiosoite sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin kumpaankin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta. 

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1.    Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
2.    Toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta 
3.    Tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 
4.    Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020  
5.    Viimeisin käytettävissä oleva tuloslaskelma/tase vuoden 2020 osalta, kuitenkin vähintään 31.8.2020 ulottuva
6.    Oppilaitoksen toiminnallista kehitystä kuvaava esitys viiden viimeisen vuoden ajalta graafisessa muodossa.
7.    Taloustietolomake (täytettynä lomakkeen ohjeen mukaan) sekä oppilaitoksen ylläpitäjän että oppilaitoksen osalta. Hakulomake sisältää linkin taloustietolomakkeeseen.
8.    Taulukkona ja graafisessa muodossa selvitys tilinpäätöksistä viiden viimeisen vuoden osalta tilinpäätöksen tuloksesta ja tehdyistä poistoista


Haku avataan 8.10.2020 klo 12.00. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 16.11.2020 klo 16.15.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset 4.12.2020 mennessä. 


6. Lisätiedot        

Lisätietoja antavat 

haun sisältöjen osalta
Susanna Rajala
Juho Helminen
Leena Nissilä
Leena Aikio-Einiö

sähköpostiosoite etunimi.sukunimi [at] oph.fi

teknisissä ja hakuprosessiin liittyvissä asioissa

valtionavustukset [at] oph.fi