Ennakoinnista vaikuttamiseen - Osaamisen ennakointifoorumin kuulumisia

Blogi
Ennakointi
Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on siirtynyt nelivuotiskautensa jälkimmäiselle puoliskolle. Eri aloja edustava foorumi on nimetty vuosille 2017–2020, ja sen tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Tähän liittyen foorumin monisatapäinen asiantuntijajoukko on ennakoinut osaamis- ja koulutustarpeita. Jatkossa toiminnan painopiste siirtyy ennakointitulosten tuottamisesta niiden hyödyntämiseen. OEF-kausi on nostanut esille myös ennakoinnin uudistamistarpeita.

Kari Nyyssölä

OEF-kauden alkupuoliskolla 2017–2019 toteutettiin mittava ennakointiprosessi, jossa ennakoitiin kattavasti eri alojen osaamis- ja koulutustarpeita sekä laadittiin koulutuksen kehittämisehdotuksia. Prosessi on tuottanut huomattavan määrän ennakointitietoa, jota raportoidaan useampaakin otteeseen tämän ja ensi vuoden aikana. 
OEF-kauden jälkipuoliskolla painopiste on tulosten hyödyntämisessä. Tätä varten ennakointiryhmät käyvät ennakointituloksia läpi ja muodostavat niiden pohjalta aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Näin luodaan edellytyksiä sille, että OEF:n toiminnalla on vaikuttavuutta. 
Vaikka isoin työrupeama on takanapäin, niin ennakointityö jatkuu pienemmin askelin. Nyt ovat vuorossa temaattisemmat ennakointikokonaisuudet. Näissä pureudutaan tarkemmin joidenkin kasvu- ja rakennemuutosalojen, kuten media- ja viestintäalan, osaamistarpeisiin. Lisäksi toteutetaan eri aloja yhdistävä teema- ja ilmiöhanke, jossa tarkastellaan ilmastonmuutosta ennakoinnin näkökulmasta.   

Digitalisaatio ennakoinnin tueksi 

OEF:n ennakointitulokset ovat nostaneet esille monia mielenkiintoisia ja puhuttelevia tulevaisuuden teemoja. Tulokset kertovat, kuinka digiosaamisista on tulossa tulevaisuuden geneerisiä osaamisia. Samoin on todettu, että kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus ja asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaaminen mainitaan useimmiten tärkeimpien osaamisten joukossa. Koulutustarpeiden osalta voidaan havaita, että tulevaisuuden kasvualoilla tarvitaan erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa. 
Esille on noussut myös ennakoinnin kehittämistarpeita. Osaamiskysynnän muutoksen varhaiseen tunnistamiseen tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja. Big datan hyödyntäminen avaa ennakoinnissa uusia mahdollisuuksia muun muassa tulevaisuudessa tarvittavien kvalifikaatioiden  määrittämisessä. Erilaisia digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää asiantuntijanäkemysten kokoamisessa. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen avulla ennakointitietoa voidaan entistä paremmin hyödyntää opinto- ja uraohjauksessa.   

Osaamisen hankkimisen tapoja myös ennakoitava

Ennakoinnin kannalta on tarpeen myös pohtia, minkälaisia ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt ja osaamisen hankkimisen tavat. Mikä on esimerkiksi koulutusjärjestelmän ja tutkintojen rooli tulevaisuudessa, tai minkälaista on tulevaisuuden oppiminen ja opettajuus? Olemmeko siirtymässä koulutusjärjestelmästä kohti osaamisjärjestelmää?   
Osaamistarpeet ja osaamisen hankkimisen tavat oppijan eri elämänvaiheissa kietoutuvat tulevaisuudessa yhä enemmän yhteen. Mikäli haluamme tietää, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, on meillä oltava näkemys myös siitä, miten sitä hankitaan. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys ei vain ennakoinnin vaan myös laajemmin koulutuksen ja osaamisen kannalta.    


Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikusta. Siihen kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ennakointiryhmät osallistuvat osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin ja tekevät toimenpide-ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. OEF:n toimikausi on 2017–2020.


Kirjoittaja

Kari Nyyssölä
Kari Nyyssölä
Opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus