Hyvä lukutaito kehittyy lukemalla paljon ja monipuolisesti

Blogi
Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus
Vahvan ja toimivan lukutaidon eteen on tehtävä töitä, sillä hyvän lukutaidon oppiminen vaatii paljon toistoa, monipuolisia tekstejä ja aikaa. Joskus tarvitaan myös erilaisia tukimenetelmiä, ja ne tulisi olla jokaisen saavutettavissa. Parasta on, kun on hyvä lukutaito, jonka avulla toimia arjessa, opiskeluissa ja työssä.

Mari Järvenpää

Mari Järvenpää

Syyskuun 8. päivä vietetään kansainvälistä YK:n lukutaitopäivää, joka muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Huolehtimalla, että jokaisella on riittävä lukutaito, varmistamme yksilön mahdollisuuden opiskella ja osallistua yhteiskuntaan.

Lasten ja nuorten säätiön Read Hour -tapahtuma juhlii lukutaitopäivää kannustamalla lukemaan tai kuuntelemaan teoksia, joista välittyy rauhan ja ystävyyden sanoma. Klo 19 alkaa tunti, jolloin koko Suomi lukee. Lukemalla yhdessä rakennamme myös rauhan ja ystävyyden maailmaa.

Myönteiset lukukokemukset voivat olla portti lukutaidon vahvistumiseen

Lukutaitoteemaisilla kampanjoilla ja erilaisilla lukujuhlilla voi olla merkittävä rooli myös silloin, kun lukeminen ei syystä tai toisesta suju. Kyse ei ole pelkästään innostamisesta vaan myös osallistumisesta. Lukemisen yhteisöllinen luonne tuo lukemisen luokse myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät lue itsekseen tai mielellään.

Jos lukeminen ei suju, on nuoren hyvinvoinnin ja opiskelun kannalta tärkeää, että hän ei jää yksin lukemisen vaikeuksien kanssa. Kenenkään ei pidä joutua kokemaan häpeää tai ahdistusta omista lukutaidoistaan. Esimerkiksi selkokieliset materiaalit tarvitaan opettajien työn tueksi muuhunkin kuin kaunokirjallisuuden opettamiseen. Kustannusalalla täytyy tunnistaa tämä tarve, jotta koulujen materiaalihankinnat voivat tukea parhaiten jokaista oppijaa.

Lukemiselle täytyy varata riittävästi aikaa

Luemme yhä enemmän erilaisissa digiympäristöissä, joissa lukeminen on usein silmäilevää ja lyhytjänteistä. Toisinaan kuitenkin tarvitsemme kykyä keskittyä pitkiin teksteihin, joista meidän pitäisi ymmärtää monimutkaisia syy- ja seuraussuhteita tai tapahtumasarjoja. Sen lisäksi esimerkiksi opiskelu vaatii usein abstraktien käsitteiden hallintaa ja pitämistä mielessä lukemisen edetessä. Juonen seuraaminen kaunokirjallisesta kirjasta on tähän verrattuna vielä melko helppoa toimintaa.

Peruslukutaidon ollessa heikko, myös digiympäristöissä lukeminen vaikeutuu. Olemme alttiimpia tekemään hätiköityjä johtopäätöksiä ja lankeamaan valheellisiin uutisiin.

Lukutaidon vahvistamiseen on yksi muita parempi keino: lukeminen. Jos saamme lapset ja nuoret pysähtymään lukemisen äärelle ja pystymme tarjoamaan heille onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia, olemme askeleen lähempänä hyvää lukutaitoa.

Lukemista on monenlaista. On tärkeää, että tunnistamme erilaisia lukemisen tapoja ja paikkoja. Äänikirjat ja digitekstien lukeminen kehittävät lukutaitoa kirjojen lukemisen rinnalla.

Lukuliikkeen ohjelmat toimeenpanevat kansallista lukutaitostrategiaa

Lukuliikkeen tuottamat ja koordinoimat ohjelmat Lukeva kunta ja Lukeva koulu sekä Lukeva varhaiskasvatus -pilotti pyrkivät vahvistamaan jokaisen monilukutaitoa. Niiden avulla tavoitellaan lukevaa kulttuuria, lukutaidon arvon tunnistamista ja pitkäjänteistä lukutaitotyötä.

Lainsäädäntö sekä hallitusohjelmiin kirjatut pitkäkestoiset toimet ovat tärkeitä lukutaitotyön edistämisessä. Yksilöiden lukutaidon tukemisessa tärkeitä ovat esimerkiksi perheet, koulukaverit sekä harrastus- ja työyhteisöt. Lukuliike etsii yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa uusia avauksia, joilla lukutaitotyöhön saadaan mukaan mahdollisimman monen alan toimijoita.

Jokainen meistä voi olla jonkun esikuva lukijana, joten luetaan tänään yksin tai yhdessä, puhutaan lukemisesta ja lukutaidosta sekä iloitaan vahvasta lukemisen kulttuurista.

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää!


Kirjoittaja

Mari Järvenpää
Mari Järvenpää
Opetushallitus