Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu rohkaisee kehittämään pienten lasten pedagogiikkaa – laaja tutkimus tukee tulevissa ratkaisuissa

Blogi
Esiopetus
Tänä keväänä päättyy rohkea, kokeilulakiin ja räätälöityyn opetussuunnitelmaan perustuva, Suomen mittakaavassa laaja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Haluamme kiittää kaikkia kokeiluun osallistuneita lapsia ja opettajia!

Arja-Sisko Holappa

Arja-Sisko Holappa
Kuvassa Arja-Sisko Holappa

Kokeilua seuraa vielä tutkimuskokonaisuus, joka on ainutkertainen. Usean yliopiston monitieteinen tutkimus tuottaa tietoa kokeilun vaikutuksista lapsiin, heidän perheisiinsä ja esiopetuksen käytäntöihin. Mukaan valituista kokeiluyksiköistä ja verrokkiyksiköistä koostuva lapsijoukko on suuri ja edustava. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun valittiin tieteellisellä otannalla kaksi ikäluokkaa, jotka osallistuivat yhden esiopetusvuoden sijaan kahden vuoden maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi valittiin verrokkiryhmä. Kaikkiaan kokeiluun osallistui noin 30 000 lasta eri puolilta Suomea. Oli ilahduttavaa huomata, että kaikki 105 kokeilukuntaa ottivat kokeilun hyvin vastaan, vaikka sen järjestelyt teettivät lisätöitä. Opetushallituksen kokeilua varten laatimat esiopetuksen perusteet saivat kentältä kiitosta siitä, että ne rohkaisivat opettajia kehittämään pedagogisia käytäntöjään.

Kokeilun tutkimusseurannan raportti valmistuu 2025. Tutkimusasetelma luo kuitenkin mahdollisuuden seurata lasten koulutuspolkua vielä pitkään ja tuottaa tarvittavaa pitkän aikavälin tietoa myös perusopetuksen kehittämiseen. Kunnista tähän asti saadun palautteen perusteella kaksivuotinen esiopetus on varteenotettava vaihtoehto nykyiselle vuoden kestävälle esiopetukselle. Kaksi vuotta antaa opettajille, lapsille ja heidän vanhemmilleen enemmän aikaa vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen toimintaan. 

Rohkea kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja laaja tutkimusseuranta tarjoavat lupaavaa aineistoa kestäviin koulutusratkaisuihin tulevaisuudessa. Koskaan aiemmin ei ole käytännössä kokeiltu järjestää esiopetusta näin laajalle joukolle lapsia tai laadittu kokeilua varten omia perusteita. Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus vastaavat yhteistyössä seurantatutkimuksesta, joka antaa tietoa, miten kaksivuotinen esiopetus vaikuttaa osallistuneiden lasten oppimiseen tulevaisuudessa. Mielenkiinnolla odotamme tutkimuksen ensi tuloksia.

Opetushallituksessa olemme kuntien kanssa samaa mieltä siitä, että kaksivuotinen esiopetus voi olla varteenotettava vaihtoehto. Opetushallitus on myös jo aiemmin esittänyt laajempaa uudistusta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuutta tulisi yhtenäistää lainsäädäntöä ja opetussuunnitelmien perusteita kehittämällä. Olisi tärkeää myös etsiä uusia ratkaisuja samalla kun lapsimäärät pienenevät osassa kuntia nopeastikin, jotta jatkossakin lapsille olisi tarjolla laadukasta opetusta sekä turvallisia aamuja ja iltapäiviä koulutuntien lisäksi.  

Rohkeaa kehittämisotetta tarvitaan myös jatkossa.

Verkostomainen työskentely vahvistaa yhteistä suuntaa ja pedagogiikkaa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaissa ja perusteissa korostettiin esiopetuksen vaikuttavuuden, lapsen eheän päivän ja yhtenäisen oppimisen polun merkitystä ja samalla rohkaistiin kehittämään näitä. Lapsen eheä päivä toteutuu parhaiten, kun esiopetus ja sen lisäksi annettava varhaiskasvatus voidaan järjestää  samassa paikassa. Pedagogiikassa painottuivat matemaattiset taidot, monilukutaito ja taiteellinen ilmaisu sekä tutkiva oppimien ja leikki. 

Verkostomaiseen työskentelyyn on kuulunut keskustelu kokeilussa eri puolilla Suomea toimivien opettajien ja päiväkotien johtajien kanssa. Näissä sovituissa tapaamisissa Opetushallituksen saama palaute kokeilun toteuttamisesta ja kokeilun opetussuunnitelmasta on ollut hyvin myönteistä. Palaute on arvokasta tukea verkostomaisen työn ja opetussuunnitelman perusteiden kehittämiselle Opetushallituksessa. Tapaamiset ovat tuoneet myös tarkempaa tietoa paikallisesta kehittämisestä, kuten esi- ja alkuopetuksen vahvistuvasta yhteistyöstä. Tärkeää on myös ollut perehtyä tuoreimpaan tutkimustietoon ja kuntien kokemuksiin käytänteistä siirryttäessä esikoulusta peruskouluun. 

Haluamme välittää lämpimät kiitoksemme mukana olleille aikuisille ja lapsille heidän uteliaisuudestaan uusien asioiden edessä!
 


Kirjoittaja

Arja-Sisko Holappa
Arja-Sisko Holappa
Utbildningsstyrelsen