Lämmin kiitos ja hyvää kesää!

Blogi
Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Varhaiskasvatus
Lukuvuoden päätösvaiheessa on viime vuosina vakiintunut sanoa, että kulunut lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Tänä keväänä turvallisuusasiat, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä yhteiskunnan haasteet ovat nousseet isoon rooliin. Vähemmälle huomiolle jää se, että samaan aikaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja opinnoissa on eletty hyvää arkea, jossa opitaan uutta, iloitaan yhteisistä hetkistä ja katsotaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Minna Kelhä

Koristeellinen kuva.

Kesälomien kynnyksellä onkin syytä kiittää. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset tekevät päivittäin työtä paitsi oppimisen, sivistyksen ja kansainvälistymisen, myös arjen turvallisuuden eteen. 

Yksi tärkeimpiä turvallisuutta lisäävistä ja ongelmia ennalta ehkäisevistä tavoista on huolehtia siitä, ettei kukaan jää yksin ja että jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen, omaan yhteisöön kuulumiseen sekä näkökulmien avartamiseen.

On välillä helppo unohtaa, miten suuri vaikutus meillä aikuisilla on lapsiin ja nuoriin. He tarkkailevat meitä omaksuen käytösmallit ja arvot, joita he näkevät ympärillään. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää toimia hyvänä esimerkkinä ja luoda heille turvaa sekä uskoa siihen, että heidän ympärillään olevat aikuiset ovat käytettävissä ja tarpeen tullen kannattelevat heitä.

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, mutta myös vapaa-ajan harrastukset ovat yhteisöjä, joissa lapset, nuoret ja aikuiset saavat oppia myös yhdessä ja toisiltaan. Niissä luodaan turvallinen ympäristö, jossa annetaan tilaa erilaisilla mielipiteille ja tunteille, puututaan rakentavasti konflikteihin ja opitaan ratkaisemaan ne yhdessä. Lapset, nuoret ja opiskelijat tarvitsevat kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että heitä kuunnellaan ja arvostetaan ja että heidän oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään.

Tärkeää on myös kokemus kuulumisesta osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tämän edistäminen ei ole vain yksilön tehtävä, vaan se on koko yhteiskunnan asia. Tarvitsemme rakenteita ja kulttuuria, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja sen myötä jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta tuntea itsensä osaksi ryhmää. Tarvitsemme myös tukea koteihin ja vanhemmuuteen, missä rakennetaan lasten ja nuorten elämän kivijalkaa. Jokainen meistä voi olla osa tätä muutosta ja rakentaa yhteisöllisyyttä, joka kantaa yli sukupolvien.

Kuluneen lukuvuoden aikana on puhuttu myös siitä, minkälainen peruskoulu on nyt ja minkälainen sen pitäisi olla tulevaisuudessa. Miten pystymme jatkossa tarjoamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen riippumatta asuinpaikasta ja ehkäisemään eriarvoistumista? Mitä ovat ne tiedot ja taidot, joita lapset ja nuoret tarvitsevat hyvää elämää varten? Me Opetushallituksessa olemme käynnistäneet perusopetuksen tulevaisuuden kehittämistyön, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen tilannekuva perusopetuksen ja erityisesti opetussuunnitelman perusteiden kehittämistarpeista. Linjausten tueksi kootaan, analysoidaan ja hyödynnetään laajasti tutkimuksia ja muuta tietoperustaa. Työ toimii tukena laajemmalle opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuustyölle 2024–2025 sekä seuraavalle laajemmalle perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiselle.  

Kehittämistä on varmasti paljon, mutta niin myös asioita, jotka ovat hyvin. Pidetään kiinni näistä asioista ja tuetaan myös toisiamme aikuisina, sillä kaikki me voimme vaikuttaa yhteisöllisyyden vahvistumiseen ja sitä kautta lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Haluan kiittää kaikkia kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia kuluneesta lukuvuodesta. Toivon, että teistä jokaisella on mahdollisuus palautua vuoden työstä, rentoutua ja nauttia kesästä. Erityiskiitos myös kaikille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille siitä, miten olette tänä vuonna oppineet ja olleet tärkeä osa oman ryhmänne arkea. Paljon onnea teille, jotka valmistutte nyt opinnoista tai koulutuksesta tai siirrytte syksyllä uuteen! 


Kirjoittaja

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Pääjohtaja, Opetushallitus