Myös katsomusaineissa pitää noudattaa opetussuunnitelmaa

Blogi
Lainsäädäntö Opetussuunnitelma Perusopetus Elämänkatsomustieto Uskonto
Opetushallitus saa aika ajoin kyselyitä uskontojen ja elämänkatsomustiedon paikallisista opetusjärjestelyistä. Huolenaiheena ovat useimmin tilanteet, joissa uskonnon eri oppimääriä ja elämänkatsomustietoa opetetaan samalla tunnilla.

Satu Elo ja Ulla Laine

Ulla Laine ja Satu Elo

Katsomusaineita on kaksi, uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto jakaantuu eri uskontojen oppimääriin. Erilaisten opetussuunnitelmien vuoksi kahden katsomusaineen opettaminen yhdessä on parhaimmillaankin mahdollista vain hyvin vähäiseltä osin. Opettajallakaan ei yleensä ole monen katsomusaineen pätevyyttä. Uskonnonopettajan kelpoisuudesta on erillinen säädös kelpoisuusasetuksessa.

Osa kunnista on kirjoittanut paikallisen opetussuunnitelman yhteiseksi kaikille katsomusvaihtoehdoille ottamalla siihen aineksia eri oppiaineista ja oppimääristä. Tällöin on luotu ihan uusi oppiaine. Oppiaineista päättäminen on kuitenkin eduskunnan tehtävä, ei paikallisen opetuksenjärjestäjän tai koulun – ei edes Opetushallituksen. Tällaisen oppiaineen opetus on lainvastaista. Samalla vaarannetaan oppilaitten oikeus oman katsomusaineen opetukseen.

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu niin, että eri aineet opetetaan erikseen. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Niissä määriteltyjä oppiaineita ei voida muuttaa toisenlaisiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jos näin tehdään, oppilaat jäävät vaille heille lainmukaisesti kuuluvaa opetusta. Sen sijaan opetusjärjestelyt ovat paikallisen opetuksenjärjestäjän ja koulun päätettävissä.

Katsomusaineiden opetusjärjestelyistä on tehty useita kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja aluehallintoviranomaisille. Ratkaisuissa on linjattu muun muassa, että oppilas opiskelee aina omaa katsomusainettaan ja yhteisenä voidaan opettaa vain kaikkien opetussuunnitelmien täysin yhteneviä kohtia. Samoin on todettu, että oppilas on oikeutettu oman katsomusaineensa opetukseen eikä ole velvollinen opiskelemaan muiden katsomusaineitten sisältöjä. Lisäksi muistutetaan opettajan kelpoisuudesta.

Katsomusaineiden opetukseen liittyvät myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen kirjaukset, joissa todetaan, että vanhempien vakaumusta on kunnioitettava uskonnon opetuksen ohella myös koulujen muussa toiminnassa. Lisäksi jokaisella on oikeus olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan.

On hyvä, että koulut kehittävät uusia opetusjärjestelyjä ja miettivät uusia keinoja opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Samalla pitää kuitenkin huolehtia, että oppijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Opetussuunnitelma velvoittaa koulut yhteistyöhön huoltajien kanssa. Ei ole oikein, että huoltajan tarvitsee tehdä virallinen kantelu tullakseen kuulluksi.

Teksti: Satu Elo ja Ulla Laine

Kirjoittajat työskentelevät Opetushallituksessa. Satu Elo on opetusneuvos lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen yksikössä. Ulla Laine on perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö.


Kirjoittaja

Satu Elo ja Ulla Laine