Opetushallituksen kehittämistyö kohtaa Sitran megatrendit

Blogi
Koulutuksen kehittäminen
Sitran juuri julkaisemassa globaaleja kehityssuuntia kuvaavassa megatrendiselvityksessä korostuu yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan aktiivinen toiminta. Tulevaisuuteen vaikuttaminen tarkoittaa myös kannan ottamista siihen, mihin suuntaan muutosta pitäisi ohjata tai millaista muutosta pitäisi vahvistaa.

Nuoret pitävät käsissään maapalloa ja hymyilevät.

Opetushallituksessa megatrendeihin otetaan kantaa hankkeiden, ohjelmien ja valtionavustustoiminnan kautta. Hankkeiden strateginen painoarvo kasvaa sitä mukaa mitä enemmän pystymme näkemään hankkeiden taustalla olevia kasvatukseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien ilmiöiden kokonaisriippuvuuksia. Tavoitteena on panostaa asioihin, jotka nähdään globaalien muutostrendien sekä kasvatuksen, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista tärkeinä ja joilla on vaikutusta käytännön opetustyöhön.

Luonnon kantokyky murenee

Luonnon kantokyvyn mureneminen vaikuttaa muihin megatrendeihin ja on siten kaikkien kehityskulkujen keskiössä. Sen estämisessä on keskeistä ekologisen kestävyysosaamisen lisääminen kasvatuksessa ja koulutuksessa. Kestävyyskasvatus koostuu muun muassa kestävyyden monitahoisuuden ymmärtämisestä  ja konkreettisesta toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi. Näihin teemoihin kytkeytyy Opetushallituksen Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke, joka tukee ja koordinoi koulujen ja oppilaitosten hankkeita. Niiden keskiössä on toimintakulttuurin  muutos kohti ekologsesti kestävämpää tulevaisuutta ja osaamisen lisääminen ilmastonmuutoksen hillinnästästä.

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat

Hyvinvoivan ja kestävän tulevaisuuden ennakointi ja hallinta edellyttää kasvatuksessa ja koulutuksessa terveyden ja turvallisuuden näkökulmien syventämistä. On tärkeää tukea kasvatusta ja koulutusta vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin, joita lapset ja nuoret tänä päivänä kohtaavat. Kasvatuksen ja koulutuksen yhdintehtävistä huolehtiminen eli lapsen ja nuoren oppimisen mahdollistaminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä kotien kanssa, on tähän kehityskulkuun varautumisessa keskeistä.

Vaikka koulu jo olemassaolollaan ylläpitää erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia, se ei pysty vastaamaan haasteisiin, jollei ydintehtävistä huolehdita vielä nykyistä paremmin. Siihen tarvitaan ammattitaitoisia ja turvallisia aikuisia, joilla on mahdollisuus aidosti kohdata lapsi ja nuori.

Hyvinvoinnin haasteiden kasvuun kytkeytyy sitouttava kouluyhteisötyöhanke, joka tukee kouluun kiinnittymistä perusopetuksessa. Hankkeessa uudistetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja koulutetaan henkilöstöä lukuvuonna 2023-2024. Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn kehittämishankkeessa tuotetut ohjeet ja valmisteilla oleva sivusto rohkaisevat jokaista tunnistamaan näitä ilmiöitä aiempaa paremmin sekä puuttumaan niihin.

Liikkumisen vähentyminen ja terveysosaamisen haasteet heikentävät lasten ja nuorten terveyttä  ja lisäävät mielen hyvinvoinnin ongelmia. Terveysosaamiseen kuuluu muun muasa terveyteen liittyvien valintojen tekeminen. Näihin haasteisiin vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat, jotka edistävät hyvinvointia, oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä työrauhaa. Tulevaisuudessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen ja terveelliseen koulupolkuun sekä hyvinvointia tukeviin palveluihin. Harrastamisen Suomen mallin myötä yhä useampi lapsi ja nuori on voinut löytää mieluisan harrastuksen riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta, kodin etäisyydestä harrastuksiin taikka lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta.