#OPHVierailee: Kohti entistä osallistavampaa ja keskustelevampaa yhteistyötä

Blogi
Koulutuksen kehittäminen
Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten ja opettajien kanssa on meille Opetushallituksessa erittäin tärkeää. Meidän pitää kuitenkin vielä tehdä töitä sen eteen, että hyödynnämme ammattilaisten arvokasta osaamista ja kokemusta aiempaa vahvemmin laadukkaan ja tasa-arvoisen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Haluamme myös löytää uusia tapoja vuoropuhelullemme. Uskon, että toukokuinen #OPHVierailee-tempauksemme toimi lähtölaukauksena näiden tavoitteiden edistämiselle.

Jarkko Niiranen

Opetushallituksen Kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminnon johtaja Jarkko Niiranen
Suomen kartta, johon on merkitty ne paikkakunnat, joilla Opetushallituksen asiantuntijat vierailivat toukokoisen #OPHVierailee-tempauksen aikana. Paikkakunnat olivat Joensuu, Liminka, Vaala, Tuusula, Turku, Vantaa, Riihimäki, Järvenpää, Punkalaidun, Forssa, Helsinki, Orimattila, Tampere, Jyväskylä ja Kerava.
Opetushallituksen asiantuntijat vierailivat toukokuussa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa Joensuussa, Limingassa, Vaalassa, Tuusulassa, Turussa, Vantaalla, Riihimäellä, Järvenpäässä, Punkalaitumella, Forssassa, Helsingissä, Orimattilassa, Tampereella, Jyväskylässä ja Keravalla.

Tempaukseen osallistui itseni lisäksi runsaat 20 asiantuntijaamme. Vierailimme päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa Helsingistä Joensuuhun ja Turusta Liminkaan. Vierailut olivat erityisen ajankohtaisia nyt, kun uutta hallitusta muodostetaan ja keskustelut esimerkiksi oppimistuloksista ja koulutusjärjestelmämme toimivuudesta käyvät kiivaina. Omalla vierailullani Limingassa pääsin tutustumaan muun muassa kunnalliseen tutoropettaja-malliin. Tutoropettajat kiertävät paikallisilla kouluilla ja tarjoavat niille jatkuvaa tukea muun muassa yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, perehdytykseen, ohjaukseen, yhteissuunnitteluun sekä koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Vierailujen merkittävin anti oli se, mitä erityisesti odotimmekin. Saimme kuulla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten ja opettajien näkemyksiä siitä, mikä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa toimii hyvin ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Tunnistamme, että keskusteluissa nousi esiin odotuksia, joihin voimme löytää helpommin ratkaisuja ja haasteita, joiden edistäminen vaatii laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja useamman vuoden työpanosta.

Voimme Opetushallituksessa huomioida palautteen siitä, että oppimisen tavoitteet määritellään selkeämmin seuraaviin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Sen sijaan oppimisen tuen kokonaisuudistus, johon meidän toivottiin tarttuvan kiireisesti, on asia, jota emme voi ratkaista yksin. Uudistus edellyttäisi muutoksia esi- ja perusopetuslakeihin, joiden valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Velvollisuutemme Opetushallituksessa on huolehtia lakimuutosten toimeenpanosta ja oppimisen tuen selkiyttämisestä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjillä eli kunnilla on vastuu muun muassa oppimisen tukea paikallisesti ohjaavista periaatteista, oppimisen tuen arvioinnista sekä yhteisten kirjauskäytänteiden selkiyttämisestä. Voimme kuitenkin yhteistyössä muiden kasvatus- ja opetusalan viranomaisten kanssa pyrkiä varmistamaan, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen oppimiseen. Sitoudumme myös parantamaan informaatio-ohjaustamme tämänhetkisistä oppimisen tuen käytänteistä ja oppimisen tuen eri tasoista, ja tarjoamme opettajille koulutusta ja ohjeistuksia oppimisen ja koulunkäynnin käytännön toteuttamiseen.

Kuulimme vierailujen aikana toistuvasti myös kysymyksen ”miten pääsemme eroon hankehumpasta”. Opettajat toivoivat rauhaa keskittyä opettamiseen. Ymmärrän huolen, mutta hanketoiminta on monessa kunnassa ainoa mahdollisuus kohdentaa kehittämisrahaa päiväkodeille, kouluille tai oppilaitoksille johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät päättävät myös itse, kuinka moneen kehittämishankkeeseen lähtevät mukaan. Kannustamme kasvatus- ja opetusalan toimijoita toteuttamaan hankkeita yhteisvoimin, jolloin työmäärä kevenee. Yhteistyönä toteutetut kehittämishankkeet voivat olla myös tuloksiltaan vaikuttavampia, kun jokaisen hankekumppanin osaaminen lisääntyy ja innovaatiot leviävät laajemmalle. Uskomme myös, että pidempikestoiset, esimerkiksi koko hallituskauden mittaiset hankkeet, vähentäisivät hallinnollista työtä ja lisäisivät hankkeiden tuloksellisuutta. Tätä viestiä olemme vieneet yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa eteenpäin ohjaavaan ministeriöömme sekä päättäjille.

#OPHVierailee sai hyvän vastaanoton, eikä jää vain kokeiluksi. Tämä tempaus oli alku entistä osallistavammalle ja keskustelevammalle tavallemme toimia. Hyödynnämme jo nyt monin eri tavoin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten arvokasta osaamista, mutta haluamme edelleen madaltaa kynnystä yhteistyöhön ja yhteydenpitoon. Ilahdumme siis jokaisesta meille osoitetusta vierailukutsusta, sillä vierailuiden kautta voimme jakaa tilannekuvaa toimialastamme ja ymmärtää syvemmin päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arkea. Lisäksi toivon, ettet epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos kohtaat työssäsi haasteita, joihin voimme vaikuttaa oman perustehtävämme puitteissa.

Kiitos kaikille varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille! Teette maailman tärkeintä työtä tulevaisuuden osaajien kasvattamiseksi. Toivon teille jokaiselle rentouttavaa kesälomaa. Jatketaan yhteistyötä jälleen syksyllä levänneinä!


Kirjoittaja

Jarkko Niiranen
Jarkko Niiranen
Johtaja, Kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminto