Opiskelijan hyvinvointia tuetaan entistä enemmän uudessa lukiossa

Blogi
Elinikäinen ohjaus Erityinen tuki Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus
Lukio-opiskelijoiden oppimista ja hyvinvoinnin rakentumista tuetaan jatkossa kokonaisuudella, joka koostuu laajasta ohjauksesta ja oppimisen tuesta. Elokuussa 2019 voimaan tullut lukiolaki tuo siis erittäin tervetulleita uudistuksia lukiokoulutukseen. 

Nora Taipale ja Riia Palmqvist

Kuvassa Riia Palmqvist ja Nora Taipale

Vaikka uusi lukiolaki velvoittaa koulutuksen järjestäjiä vasta elokuusta 2021 alkaen, keväällä 2019 tekemämme selvityksen mukaan monessa lukiossa on jo erityisopetuksen palveluita. Erityisopettajien työnkuva on kartoituksen mukaan monipuolinen, ja pedagogisten työtehtävien lisäksi selvityksessä korostui opiskelijoiden jaksamisen tukeminen. Hyvinvointia tukevia rakenteita on siis jo tarjolla. Tulevaisuudessa varmistetaan myös alueellinen tasa-arvo tuen asioissa, koska uudet opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulutuksen järjestäjiä panostamaan tukeen. 

Jokaiselle omien tarpeiden mukaista ohjausta

Helposti kun puhutaan tuen kysymyksistä, keskitytään oppimisvaikeuksien problematiikkaan, kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin tai matematiikan haasteisiin. Oppijan tukea tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin. Siihen sisältyvät nimittäin edellä mainittujen haasteiden tukemisen lisäksi myös muu opiskelijan ohjaus sekä opiskelijahuollon palvelut. Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa tuen tarpeen syyksi esitetäänkin opiskelijan elämäntilanne. Opiskelija voi tarvita apua myös esimerkiksi mielenterveysongelmien tai taloudellisten vaikeuksien vuoksi. 

Jokainen opiskelija on yksilö. Ohjausta tulee eriyttää ottamalla huomioon jokaisen erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Laadukas ohjaus tarjoaa aineksia opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Sen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa entistä paremmin osaamisensa, pystyy arvioimaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisia oppimiseen tai opiskeluun liittyviä haasteita sekä oppii asettamaan realistisia tavoitteita.

Ohjaus ei ole irrallinen ilmiö, vaan sen tulisi olla kokonaisuus, joka muodostaa jatkumon perusopetuksesta lukion jälkeisiin opintoihin. Ajatuksena on, että ohjauksen avulla opiskelija saa valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa.

Tulevaisuuden osaamistarpeet tulee huomioida, kun opiskelija tekee opiskeluun liittyviä valintoja. Opiskelijan on tärkeää oppia arvioimaan opiskeluun liittyviä valintoja. On ymmärrettävä oman oppimisen ulottuvuudet – omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Lukio-opiskelun pitäisi luoda ja vahvistaa elinikäisiä työelämävalmiuksia ja -taitoja. 

Opiskelijoiden on tärkeä tietää, minkälaista tukea heidän on mahdollista saada opintojensa aikana, jotta tuen ääreen hakeutuminen on mahdollisimman helppoa. Oppilaitoksen henkilökunnan on kerrottava, ketkä vastaavat ohjauksesta ja miten opiskelijat saavat heiltä tukea. Oppilaitokset laativat ohjaussuunnitelmat, joissa kuvataan ohjauksen järjestäminen. Suunnitelma on ohjaustyön väline. Suunnitelmien toimivuuteen kannattaa panostaa, sillä ne auttavat ohjaustyössä. Lukiolaisille on tärkeää esitellä oman lukion ohjaussuunnitelma, josta selviää ohjauksen järjestäminen, toimijat ja työnjako. 

Tuen kysymykset kokoavat eri toimijat yhteiseen seminaariin

Järjestämme Opetushallituksessa neliosaisen seminaarin tuen kysymyksistä syksyn 2019 aikana. Kokoamme yhteen tuen ja ohjauksen ajankohtaisia teemoja tiedonsiirrosta arviointiin. Asiantuntijapuheenvuoroissa esitellään konkreettisia työkaluja kentän käyttöön. Toivomme, että seminaarin aiheet herättävät keskustelua ja pohdintaa ympäri Suomen. Ne voivat toimia keskustelun avaajina esimerkiksi oppilaitosten koulutuksissa tai huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Tilaisuuksia on mahdollista seurata etänä tai kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen. Tutustuthan seminaarin ohjelmaan verkkosivuillamme.

Tapahtuma on kaikille avoin, ja kutsumme mukaan niin huoltajia, koulutuksen järjestäjiä kuin oppilaitosten henkilökuntaakin. 

Riia Palmqvist, opetusneuvos
Nora Taipale, korkeakouluharjoittelija


Kirjoittajat

Nora Taipale
Nora Taipale
korkeakouluharjoittelija
Riia Palmqvist
Riia Palmqvist
Opetusneuvos, Opetushallitus