Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö

Blogi
Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus
Niin sanotut vapet eli sähkötupakat ja uudet nikotiinituotteet ovat löytäneet tiensä kouluihin ja oppilaitoksiin. Tupakkalain 74 pykälän mukaan tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty kouluissa ja oppilaitoksissa. Kielto koskee sisätilojen ohella ulkoalueita. Myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Tupakan vastikkeet, kuten nikotiiniton sähkösavukkeen kaltainen vape ja nikotiinipussit, eivät kuitenkaan ole näiden kieltojen piirissä.

Dinah Arifulla, Kati Taipale, Mia Vartiainen ja Mirka Råback

Koristeellinen kuva.

THL:n Kouluterveyskyselyn tuloksista selviää, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat käyttävät nikotiinituotteita selvästi enemmän kuin lukiolaiset. Vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 14 % tupakoi päivittäin, kun lukiolaisista näin teki 2 %. Nuuskaa käytti päivittäin 17 % ammatillisessa koulutuksessa ja 4 % lukioissa opiskelevista pojista. 

Sähkösavukkeiden käyttö on noussut rajusti kaikilla kouluasteilla: vuonna 2023 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista 23 % ilmoitti käyttävänsä niitä päivittäin tai satunnaisesti, kun vastaava osuus lukiossa oli 13 % ja perusopetuksen 8. ja 9. luokilla 16 %. 

Nikotiinipussien käyttöä kartoitettiin Kouluterveyskyselyssä ensimmäisen kerran vuonna 2023, eli samaan aikaan, kun niiden myynti Suomessa oli juuri vapautunut. Pojat käyttivät nikotiinipusseja yleisemmin kuin tytöt. Päivittäin tai satunnaisesti nikotiinipusseja ilmoitti käyttävänsä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista pojista jopa 21 %, perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista 11 % ja lukiolaisista pojista 7 %. 

Tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitat tunnetaan hyvin. Samoin tiedostetaan se, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja lukiolaisten erot niiden käytössä lisäävät riskiä nuorten välisiin terveyseroihin.

Jo pitkään on tiedetty myös se, että oppilaitosten henkilöstön on hankala puuttua erityisesti nuuskan ja vapen käyttöön. Nuuskaaminen on eri tavalla osa arkea − se ei vaadi erityistä tilaa eikä hetkeä, kuten esimerkiksi tupakointi. Lisäksi nykyisin hallussapitokieltoa varten pitäisi tietää, onko vapessa nikotiinia, koska se vaikuttaa puuttumiseen. Uudet nikotiinipussit lisäävät puuttumisen haastetta, koska niitä on käytännössä mahdotonta erottaa nuuskasta. 

Mutta voidaanko näihin ilmiöihin puuttua ennaltaehkäisevästi?

Ehkäisevä päihdetyö on osa opiskeluhuoltoa

Ehkäisevä päihdetyö on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta, jolla edistetään sekä yhteisöllistä että yksilöllistä hyvinvointia ja varmistetaan oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan nikotiinituotteiden sekä alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen. Myös rahapelihaittojen torjuminen on osa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta.

Opiskeluhuoltotyö ja ehkäisevä päihdetyö perustuvat tietoon hyvinvoinnista. Kouluterveyskyselystä, TEAviisarista tai esimerkiksi terveystarkastusten yhteenvedoista voidaan seurata koulun tai oppilaitoksen päihteisiin ja tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvää kehitystä. 

Ehkäisevän päihdetyön menetelmät, joissa nuoret pohtivat omia arvojaan sekä omien valintojen seurauksia, ovat tutkitusti vaikuttavia. Lisäksi olisi tärkeää vahvistaa nuorten itsetuntoa, jotta he kykenevät tekemään tarvittaessa itsenäisiä valintoja. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa annetaan päihdekasvatusta muun muassa osana ympäristöopin ja terveystiedon opetusta. On kuitenkin tärkeää linkittää tämä opetus osaksi muuta koulun tai oppilaitoksen ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tässäkin asiassa tarvitaan laajaa ja tavoitteellista, monialaista yhteistyötä opiskeluhuollon ja opettajien kesken.

Nikotiinittomuuden saavuttamisessa tarvitaan yhteistyötä

Yhteisöllisen opiskeluhuollon osana tehtävän ehkäisevän päihdetyön kannalta keskeisiä ovat toimet, jotka edistävät vuorovaikutustaitoja sekä oppilaiden ja opiskelijoiden sitoutumista yhteisöön, ja toisaalta mielenterveyttä edistävät toimet.

Koulujen ja oppilaitosten tulisi laatia yhteistyössä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa kirjalliset toimintaohjeet tupakoinnin, nuuskaamisen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, päihdeongelmiin puuttumiseksi ja niiden puheeksi ottamiseksi sekä päihdeongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi. Tässä kokonaisuudessa on huomioitava myös uudet nikotiinituotteet, jotka nyt näkyvät koulu- ja oppilaitosarjessa. Tärkeää on myös varmistaa koko koulun ja oppilaitoksen henkilöstön osaaminen ja perehdytys yhteisölliseen työhön.

Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö edellyttää rajojen asettamista, pelisääntöjen sisäistämistä ja niihin sitoutumista – niin henkilöstön kuin oppilaiden ja opiskelijoiden osalta. Nikotiinittoman ja päihteettömän koulun ja oppilaitoksen aikaansaaminen vaatii tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä.

Nikotiinittomuustyön tukena on lainsäädäntö, josta löytyvät perusteet savuttomalle ja nikotiinittomalle koululle ja oppilaitokselle. Siksi on tärkeää, että tupakkalaki huomioi uudet, nuorille suunnatut nikotiinituotteet kattavasti. Nikotiinittoman ja päihteettömän koulun ja oppilaitoksen oppilaat, opiskelijat sekä henkilökunta saavat työskennellä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ja ennalta ehkäisevä päihdetyö kouluissa ja oppilaitoksissa kuuluu meille kaikille. Koulun ja oppilaitoksen asenneilmapiirin tulisi kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja tukea päihteettömyyttä ja nikotiinittomuutta positiivisella tavalla, yhdessä tekemällä. Terveyttä edistävää toimintaa voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi oppitunneilla, välitunneilla sekä erilaisissa teemapäivissä.

Terveyden edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Opetushallitus osallistuu omalta osaltaan järjestämällä keväällä tästä teemasta sekä aamunavauswebinaarin että virtuaalisen valtakunnallisen vanhempainillan yhdessä nikotiiniviestintäverkoston kanssa.

Kirjoitus on osa Valviran, THL:n ja OPH:n julkaisemaa blogikirjoitusten sarjaa.


Kirjoittajat

Dinah Arifulla
Dinah Arifulla
Opetusneuvos, ammatillinen koulutus, Opetushallitus
Kati Taipale
Kati Taipale
Opetusneuvos, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö, Opetushallitus
Mia Vartiainen
Mia Vartiainen
Opetusneuvos, ammatillinen koulutus, Opetushallitus
Mirka Råback
Asiantuntija, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö, Opetushallitus