Sateenkaarilapset ja -nuoret joutuvat ikätovereitaan useammin syrjinnän kohteeksi – IDAHOT-päivä peräänkuuluttaa yhtäläisiä ihmisoikeuksia kaikille

Blogi
Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus
Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista IDAHOT-päivää vietetään vuosittain 17.5. (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Kouluilla ja oppilaitoksilla on merkittävä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.

Satu Honkala

Kuvituskuva: kaksi naista kävelee kadulla heilutellen sateenkaarilippua päänsä yläpuolella.

Myös Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat syrjinnän ja vihapuheen kohteiksi ikätovereitaan useammin. Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään laissa, mutta ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta lainsäädännössä on edelleen kehitettävää. Suomi on saanut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitealta kolme suositusta, joissa edellytetään välitöntä muutosta. Ne koskevat vihapuhetta ja viharikoksia, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä saamelaisten oikeuksia.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista käytetään termiä sateenkaarinuori. Sateenkaariryhmään kuuluvat myös sateenkaariperheissä elävät lapset ja nuoret, joihin saattaa kohdistua samantapaista syrjintää kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin.

IDAHOT-teemapäivänä kiinnitetään huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin, joiden toteutumisen varmistamisessa myös kouluilla ja oppilaitoksilla on oma merkitsevä roolinsa.

Merkittäviä eroja hyvinvoinnissa

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä tarkasteltiin muun muassa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta, terveydentilaa, elintapoja, kouluhyvinvointia, väkivaltakokemuksia, tuen tarpeita ja avun saamista. Tuloksissa havaittiin eroja sateenkaarinuorten ja muiden nuorten välillä lähes kaikilla osa-alueilla.

Kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sukupuolivähemmistöihin kuului 3 % ja seksuaalivähemmistöihin 9 %.

Sateenkaarinuoret kokivat muita nuoria useammin tyytymättömyyttä elämäänsä, ja esimerkiksi erot terveydentilassa olivat merkittäviä. Sateenkaarinuoret kokivat terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kaksi kertaa useammin kuin muut nuoret. Myös masennusoireet, huoli mielialasta ja ahdistuneisuus olivat sateenkaarinuorilla huomattavasti yleisempiä. 

Sateenkaarinuoret kokivat muita ikätovereita harvemmin saavansa tarvittaessa apua vanhemmilta tai ystäviltä mielialaan liittyvissä asioissa. Tarve ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvälle keskusteluavulle oli kuitenkin yli kaksi kertaa yleisempää kuin muilla nuorilla.

Lisäksi sateenkaarinuoret kokivat muita nuoria huomattavasti harvemmin olevansa osa koulu- tai muuta yhteisöä, ja esimerkiksi yksinäisyyden kokemukset välitunneilla olivat moninkertaisesti yleisempiä. He myös kokivat kouluympäristön puutteelliseksi ja turvattomaksi useammin kuin muut nuoret.

Tulosten perusteella väkivallan kokemukset olivat sateenkaarinuorilla merkittävän yleisiä. Yli kaksi viidestä oli kokenut henkistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huolta pitävien taholta. Sateenkaarinuorten kokemukset vanhempien tai huoltajien tekemästä fyysisestä väkivallasta olivat kaksi kertaa yleisempiä kuin muilla nuorilla. Lisäksi erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertoivat kokeneensa koulukiusaamista ja fyysistä uhkaa muita nuoria useammin.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista vain noin 60 % koki saavansa tukea apua ongelmiin silloin, kun he sitä todella tarvitsisivat. Muista nuorista näin koki 80 %.

Yhdenvertaisuuden kulttuuria luomassa

Luetellut esimerkit kouluterveyskyselyn tuloksista osoittavat selvästi, että sateenkaarinuoriin ja -lapsiin kohdistuu muita useammin erilaisia syrjinnän muotoja. Heidän tilanteeseensa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, kun koulut ja oppilaitokset tekevät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiaan. Kaikilla nuorilla on oikeus turvalliseen ja hyvinvointia tukevaan oppimisympäristöön, ja opetuksessa olisi hyvä huomioida ihmisten moninaisuus.

Sateenkaarinuorten terveyttä ja hyvinvointia kuormittaviin tekijöihin on tarve löytää nopeasti tehokkaita ratkaisuja. Toimenpiteet tulee suunnata hyvinvointia tukevien toimien kehittämiseen sekä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Lisäksi erityisesti mielenterveysongelmien ja erilaisen väkivallan kokemusten tunnistamiseen ja varhaisen tuen tarjoamiseen tulee olla tarjolla matalan kynnyksen palveluja ympäristöissä, joissa nuoret elävät ja viettävät aikaansa.

Opetushallitus päivittää parhaillaan omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa. Samalla pohdimme, miten voimme viranomaisena entistä paremmin edistää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa – ja miten voimme tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä rakentamaan kaikenlaiset lapset ja nuoret mukaan ottavia oppimisyhteisöjä.

Sateenkaarioikeuksien turvaamiseksi tarvitaan lakien ja suunnitelmien lisäksi ihmisoikeuksia toteuttavan yhdenvertaisuuden kulttuurin luomista. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa opitaan erilaisia käyttäytymismalleja ja asenteita. Opetushallituksen sivuilta löytyy tukimateriaalia ihmisoikeustyöhön ja esimerkiksi vihapuheen käsittelyyn.


Kirjoittaja

Satu Honkala
Satu Honkala
Opetushallitus