Siirtymien edistämistä ammatillisessa koulutuksessa – Miten saadaan opiskelija pysymään kiinni opinnoissaan?

Blogi
Ammatillinen koulutus
Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan lukuvuonna 2018/2019 ammatillisen perustutkintokoulutuksen keskeytti noin 13 000 (9,4 %) opiskelijaa. Keskeyttämiseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa ja auttaa opintoihin kiinnittymisessä sekä erilaisissa koulutuksien välisissä ja aikaisissa siirtymissä.

Inka Ruokolainen ja Tiina Kärkkäinen

Lankarullia telineessä

Keskeyttämisen syitä ovat muun muassa jaksamisen ja elämänhallinnan haasteet, päihteet, mielenterveydelliset ongelmat, väärän alan valinta sekä oppimisvaikeudet, selvisi ESR-rahoitteisen Zoomi- sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen selvityksessä. Jotta näihin syihin voidaan puuttua ajoissa, on tärkeää osata tunnistaa keskeyttämisuhassa olevat opiskelijat.

Zoomin selvityksissä keskeyttämisen riskitekijöiksi on tunnistettu muun muassa ikä (vanhemmat opiskelijat eroavat nuorempia useammin), sukupuoli (naiset eroavat herkemmin miesvaltaisilla aloilla ja miehet naisvaltaisilla), kielitausta ja opintojen vaihe. Opinnoista erotaan aiempaa useammin silloin, kun opintojen aloittamisesta on 7 kuukaudesta 1,5 vuoteen – eli ensimmäisten työssäoppimisjaksojen alkaessa, mikä selittääkin osan eroamisista. Kun oppimisen tapahtuu oppilaitoksen lisäksi työpaikalla, on tärkeää tukea myös koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamisessa sekä vahvistaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä.  

Toimintamalleja ja työkaluja

Zoomin koordinoimissa hankkeissa on etsitty keinoja ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja tukea opiskelijoita siirtymissä koulutukseen, työelämään tai koulutuksen aikana. Hankkeissa kehitetyissä malleissa on kuvattu keinoja keskeyttämistä pohtivien opiskelijoiden tunnistamiseen, parempaan ohjaukseen, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi niissä on kehitetty oppilaitoksen organisaatiokulttuuria, jotta henkilöstön kohtaamisen taidot kehittyisivät niin, että opiskelijoita pystytään tukemaan opintoihin kiinnittymisessä entistä paremmin.

Kohtaamisen taitoja ja monialaista yhteistyötä tukee muun muassa Vamos 2. aste -hankkeen Kohdaten ja kohdentaen! -malli joka tuo esiin yksilövalmennuksen, ryhmävalmennuksen ja vertaistuen tukitoimina sekä Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen malli monialaisen yhteisen työn tekemisen vahvistamisesta. Myönteisen kohtaamisen, arvostavan vuorovaikutuksen ja monialaisen yhteistyön kautta tunnistetaan opiskelijoiden tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa ja ohjataan soveltavien palveluiden pariin.

Tukipolku -hankkeessa kehitetyn Nivelvaiheohjaajamallin tarkoituksena taas on madaltaa peruskoulun yhdeksännellä luokalla olevien tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymää toiselle asteelle. Oppilaille järjestetään esimerkiksi kohdennettua vapaa-ajan vertaisryhmätoimintaa sekä verkoston kautta tarjottavia palveluita kuten tuettua perhetyötä. Toiminnassa hyödynnetään nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien tietotaitoa ja sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten ja verkoston kanssa.  Varustamo -hankkeessa kehitetty Telakka-toimintamalli puolestaan mahdollistaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tutkinnon suorittamisen tavallisen ja vaativaa erityistä tukea tarjoavan ammattiopiston yhteistyössä.

Hankkeissa on luotu myös konkreettisia apuvälineitä esimerkiksi ohjauksen ja urasuunnittelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi SOPU – Sujuvat omat polut -hankkeen kehittämät HOKS-muistilistat ja kuvaus opintojen väliaikaisen keskeytysajan prosessista sekä Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa kehitetty Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR. KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetty Uraohjauksen malli kuvaa ammatillisen oppilaitoksen uraohjauspalveluita ja niiden toteuttamista. Urasuunnittelutaitojen opettaminen ja oppiminen lisäävät opiskeluun osallistumista ja sitoutumista, parantavat oppimiskykyä ja opintojen edistymistä. Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa on puolestaan tuotettu materiaaleja, jotka tukevat työyhteisöä ammattiin opiskelevan ohjaamisessa ja oppilaitosyhteistyössä.

Zoomin koordinoimissa hankkeissa jatketaan edelleen työtä keskeyttämisten vähentämiseksi ja opiskelijoiden sujuvien siirtymien edistämiseksi. Tämä vaatii sitkeää kehittämistyötä, mutta myös koulutuksen järjestäjien rohkeutta ja valmiuksia ottaa kehitettyjä malleja määrätietoisesti käyttöön niin, että ne tukevat organisaation strategista toimintaa, kiinnittyvät toimintasuunnitelmiin ja henkilöstön toimenkuviin. Zoomin hankkeissa on kehitetty useita käyttökelpoisia malleja, joita oppilaitokset voivat ottaa käyttöön ja muokata vastaamaan omia tarpeitaan.

Sujuvien siirtymien edistäminen -webinaarissa 21.-22.4. esiteltiin tarkemmin hankkeessa kehiteltyjä malleja, ja niihin pääsee tutustumaan tilaisuuden tallenteesta. Ajankohtaista tietoa hankkeiden kehittämistyöstä saa myös Sujuvat siirtymät -uutiskirjeestä ja päivittyvästä Malleja ja hyviä käytänteitä sujuvien siirtymien edistämiseen -raportista.

Opetushallitus toteuttaa Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa ajalla 1.5.201931.12.2021. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Kirjoittajat

Inka Ruokolainen
Erityisasiantuntija, Opetushallitus
Tiina Kärkkäinen
Projektiasiantuntija, Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke, Opetushallitus