Miten peruskoulussa voidaan puuttua epäasialliseen käytökseen? Voiko kännykän käyttöä luokassa rajoittaa? Opetushallituksen juristit vastaavat meiltä usein kysyttyihin kurinpitoa koskeviin kysymyksiin.
Nainen seisoo käytävällä selin. Taustalla näkyy lapsia kännykät kädessä.

Miten opettaja voi puuttua epäasialliseen käytökseen?

Ensisijainen keino pyrkiä puuttumaan epäasialliseen käyttäytymiseen on se, että opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa.

Millaisia muita kurinpitokeinoja opettajilla on käytettävissä?

Perusopetuksessa lainmukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä ovat

 • kasvatuskeskustelu (ensisijainen)
 • siivousvelvoite
 • oppilaan määrääminen poistumaan
 • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen
 • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviä
 • jälki-istunto
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen
 • häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen tilasta
 • esineiden tai aineiden haltuunotto
 • tavaroiden tarkastaminen.

Saako jälki-istunnossa määrätä oppilaan tekemään töitä?

Kyllä saa. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai harjoituksia. Niiden tulee tukea kasvatusta, opetusta ja oppilaan kehitystä sekä olla oikein mitoitettuja suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin. Niiden pitää myös olla oppilaalle sopivia ikä ja kehitystaso huomioiden.

Saako oppilaan poistaa luokasta?

Saa. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa oppilas luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai koulun tilaisuudesta, jos oppilas ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä. Ensin opettajan tai rehtorin on kuitenkin kehotettava oppilasta poistumaan tilasta.

Voiko kännyköiden käyttöä koulussa rajoittaa?

Voi. Koulun järjestyssäännöissä voidaan määrätä oppilaiden kännykän käytöstä. Oppitunnilla voidaan sallia opetukseen liittyvä käyttö, mutta häiritsevä käyttö voidaan kieltää. Myös välituntien ajaksi voidaan asettaa rajoituksia.

Kännykän käyttöä ei voida kuitenkaan kieltää kokonaan. Oppilaalla on oltava koulupäivän aikana mahdollisuus ottaa yhteyttä esimerkiksi vanhempiin ja ystäviin kiireellisessä asiassa.

Voiko oppilaan velvoittaa rahallisiin korvauksiin, jos hän hajottaa koulun omaisuutta?

Kyllä. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen kohtuulliseksi katsottavan määrän vahingosta. Oppilas voi siivota, puhdistaa tai korjata rikkomansa koulun omaisuuden tai vaihtoehtoisesti korvata kohtuulliseksi katsottavan määrän.

Saako opettaja puuttua oppilaan pukeutumiseen? Saako hän esimerkiksi komentaa oppilaan ottamaan hatun pois?

Koulun järjestyssäännöissä voidaan määrätä asiallisesta käyttäytymisestä, kuten pukeutumisesta. Oppilaan pukeutuminen kuuluu oppilaan itsemääräämisoikeuden piiriin, eikä sitä tulisi rajoittaa kuin esimerkiksi turvallisuuteen, hygieniaan tai tärkeään hyvään käytökseen liittyvästä syystä. Kun kouluissa valmistellaan järjestyssääntöjä, olisi hyvä pohtia yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa, millaisia periaatteita hyvistä käytöstavoista kirjataan järjestyssääntöihin.

Järjestyssääntöjen vastaisessa tilanteessa opettaja voi kehottaa oppilasta ottamaan hatun pois. Jos oppilas ei noudata kehotusta, opettaja saa ottaa hatun pois oppilaan päästä.

Saako opettaja huutaa?

Lapsia ja nuoria tulee kohdella kunnioittavasti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Huutaminen ei ole hyvien käytöstapojen mukaista.

Jos opettaja huutaa oppilaalle, on tilanne hyvä selvittää oppilaan kanssa jälkikäteen ja pyytää oppilaalta anteeksi, jos huutaminen on ollut aiheetonta. Opettajan epäasiallisella käyttäytymisellä voi olla virkasuhteeseen vaikuttavia ja/ tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Saako oppilaan repun sisällön tarkistaa?

Kyllä. Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja hänen vaatteensa päällisin puolin. Näin voidaan toimia, jos oppilaalla on hallussaan kielletty esine tai aine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, ja oppilas kieltäytyy pyynnöstä huolimatta luovuttamasta esinettä tai ei voi luotettavasti osoittaa, ettei hänellä ole esinettä hallussaan. Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Jos oppilas kiusaa toista koulumatkalla, kuuluuko koulun puuttua tähän?

Kuuluu. Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Entä jos kiusaaminen tapahtuu somessa?

Jos opettaja tai rehtori saa tietoonsa kouluaikana, koulun toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun oppilaiden välillä, koulun tulee selvittää asiaa ja puuttua siihen. Jos opettaja tai rehtori saa tietoonsa oppilaaseen vapaa-ajalla kohdistunutta epäasiallista käyttäytymistä tai kiusaamista, opettaja tai rehtori voi kertoa asiasta oppilaan huoltajille. Koulu voi tarjota oppilaille ja heidän huoltajilleen mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.

Lisää muualla verkkosivuillamme: