Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

RAY (Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme) on Euroopan laajuinen tutkimusyhteistyö, joka keskittyy Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöiseen seurantaan. RAY:ssa tutkitaan muun muassa, miten ohjelmaan osallistuminen vaikuttaa nuoriin ja työntekijöihin, minkälaisia asioita he oppivat ja miten ohjelma on heihin ja heidän yhteisöihinsä vaikuttanut?

RAY:n tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia kansainvälisellä nuorisotyöllä on sekä tuottaa tietoa eurooppalaisen nuorisopolitiikan tueksi. Erityisesti RAY on kiinnostunut epäviralliseen oppimiseen (nonformal learning) liittyvistä prosesseista ja tuloksista. 

RAY-tutkimusverkostoon kuuluu 31 maata. RAY:n tutkimuksissa sovelletaan määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen laatu pyritään pitämään korkeatasoisena. 

RAY-tutkimusyhteistyöhön kuuluu kolme tutkimusprojektia: monitorointi (RAY Monitoring), ohjelmaan osallistuneiden nuorten kokemuksia osallisuudesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta kartoittava pitkäaikaistutkimus (Long-term Effects of Erasmus+ Youth in Action) sekä ohjelmaan osallistuneiden nuorisotyöntekijöiden osaamisen kehittymistä ja kapasiteetin vahvistumista seuraava (Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ Youth in Action).

RAY Monitoring -tutkimuksessa (RAY-MON) kerätään kyselytutkimuksilla tietoa ohjelman vaikutuksista osallistujiin ja hankkeiden vetäjiin. Tutkimuksissa käytetään monikielisiä kyselylomakkeita, jotta eri maiden tuloksia voitaisiin verrata mahdollisimman hyvin. Kyselytutkimuksilla pyritään selvittämään EU:n nuoriso-ohjelman vaikutuksia ja saavutettavuutta sekä keräämään tietoa siitä, mitä ohjelmaan osallistuneet ovat oppineet.

Long-term Effects of Erasmus+ -tutkimus (RAY-LTE) keskittyy arvioimaan osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden toteutumista EU:n nuoriso-ohjelmassa. Tutkimusohjelmassa pyritään selvittämään, kuinka hyvin ohjelma tukee kansalaistaitoja ja millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia ohjelmaan osallistumisella on osallistujien kokemuksiin osallisuudesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Tutkimusprojektissa on mukana kymmenen RAY-tutkimusverkostoon kuuluvaa maata. Tutkimus toteutetaan verkkokyselyillä ja haastatteluilla. 

Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan vuonna 2019, mutta jo nyt on saatu tuloksia, joiden mukaan Youth in Action -ohjelmaan osallistuminen todella parantaa kansalaistaitoja ja voimistaa osallisuuden kokemuksia. Tutkimuksen mukaan Youth in Action -ohjelmaan osallistuminen lisäsi osallistujien aktiivisuutta erityisesti kansalais- ja järjestötoiminnassa sekä ympäristöasioissa.

Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ -tutkimuksessa (RAY-CAP) tutkitaan nuorisotyöntekijöiden osaamisen kehittymistä ja kapasiteetin vahvistumista. Tutkimus keskittyy EU:n nuoriso-ohjelman puitteissa nuorisotyöntekijöille tarjottuihin koulutuksiin. 

RAY-CAP pyrkii selvittämään, miten EU:n nuoriso-ohjelman kurssit ja koulutukset vaikuttavat nuorten kanssa työskentelevien osaamiseen ja miten osaamisen kehittyminen näkyy organisaatioiden tekemässä nuorisotyössä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten kansainvälisyys hyödyttää nuorisotyötä. Tutkimuksessa yhdistetään työntekijöiden haastatteluja, itsearviointia sekä määrällisiä kyselytutkimuksia.

Lisätietoja:

Irmeli Karhio
opetusneuvos, yksikön päällikkö
Puh. +358 295 338 562
etunimi.sukunimi@oph.fi


Siru Korkala
vastaava asiantuntija
Puh. +358 295 338 610
etunimi.sukunimi@oph.fi