Liikkuvuustodistus on eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan ne tiedot ja taidot, jotka henkilö on saavuttanut toisessa Euroopan maassa viettämänsä oppimisjakson aikana.

Mikä on Europassin liikkuvuustodistus?

Liikkuvuustodistus on asiakirja joka sisältää tietoa siitä, millaisissa tehtävissä on toimittu, kuten mistä on ollut vastuussa ja mitä taitoja oppinut tai osoittanut hallitsevansa. Asiakirjassa voi myös kuvata kehittämiään organisointi- ja johtamistaitoja, kieli- ja viestintätaitoja, sekä digitaitoja. Osaamisen arviointi asiakirjassa tukee oppijaa myös myöhemmin kun hän hakee työ- tai opiskelupaikkoja: itsetuntemus, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on liikkuvuustodistuksen avulla helpompaa. 

Europassi-liikkuvuustodistuksen myöntää organisaatio, joka on lähettänyt oppijan ulkomaan jaksolle.

 

Ennen, jälkeen ja oppimisjakson aikana

Ennen liikkuvuusajanjaksoa lähettävä osapuoli sopii vastaanottavan osapuolen kanssa miten liikkuvuustodistus täytetään, sekä esitäyttää todistuksen tarvittavin osin ja toimittaa esitäytetyn liikkuvuustodistuksen vastaanottavalle taholle.

Europassi-liikkuvuustodistus voidaan täyttää millä tahansa virallisella EU-kielellä, mutta täytettävästä kielestä tulee sopia etukäteen yhteistyökumppanin kanssa.

Kumppaniorganisaation kanssa voi asettaa jakson tavoitteet yhdessä liikkuvuustodistuksen näkökulmasta, joka helpottaa omien taitojen reflektointia ja todistuksen täyttöä. 

Lähettävä ja vastaanottava taho täyttävät liikkuvuusasiakirjan kohdan 23 yhteistyössä ennen liikkuvuusjakson alkua.

Liikkuvuusajanjakson aikana vastaanottava osapuoli täyttää tarvittavat kohdat koskien koulutusjaksoa, sekä allekirjoittaa todistuksen omalta osaltaan ja toimittaa sen lähettävälle  osapuolelle. 

Oppijat voivat olla prosessissa mukana – myös reflektoimassa omaa osaamistaan ja hankittuja tietoja ja taitoja, sekä arvioimassa omien asetettujen tavoitteiden toteutumista jakson aikana. 

Liikkuvuusajanjakson jälkeen lähettävä osapuoli leimaa ja allekirjoittaa liikkuvuustodistuksen
ja toimittaa sen haltijalleen sekä paperiversiona tai sähköisessä muodossa, sekä säilyttää/arkistoi asiakirjan kopion asianmukaisesti.

 

Edellytykset Europassin liikkuvuustodistuksen antamiselle

  1. Toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin.
  2. Lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta. Lisäksi se varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Kopio sopimuksesta on pyydettäessä toimitettava Opetushallitukselle.
  3. Kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA/EFTA-maa.
  4. Lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio huolehtivat yhteistyössä siitä, että lähtijälle annetaan asianmukaiset tiedot työterveydenhoidosta ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä.

 

Koulutuksen järjestäjän velvollisuudet

  • Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että koulutusjakso suoritetaan jonkin Euroopan yhteisön yleissivistävän tai ammatillisen ohjelman puitteissa, tai koulutusjakso täyttää edellisessä kappaleessa luetellut laatukriteerit.
  • Koulutuksen järjestäjän tulee sopia ulkomaanjakson vastaanottavan tahon kanssa kirjallisesti liikkuvuusjakson tarkoituksesta, tavoitteista ja sisällöstä sekä liikkuvuustodistuksen käytöstä ja kielistä, jolla liikkuvuustodistus täytetään.
  • Liikkuvuustodistus on virallinen ainoastaan silloin, kun se on yksilöity omalla tunnistenumerollaan. Jokaiselle todistukselle annetaan oma numero. Oppilaitos luo käytännön liikkuvuustodistuksien numerointiin ja numeroi liikkuvuustodistukset asianmukaisesti.

 

Liikkuvuustodistuksen toimittaminen

Yksittäinen henkilö ei voi itse hakea liikkuvuustodistusta, sillä vain koulutuksen järjestäjät voivat myöntää liikkuvuustodistuksia. 

Jos koulutuksen järjestäjä on lähettävä taho, eli taho joka lähettää oppijan liikkuvuusjaksolle, huolehtii se liikkuvuustodistuksen myöntämisestä.

Jos koulutuksen järjestäjä on vastaanottava taho, eli taho joka vastaanottaa oppijan, sopii järjestäjä lähettävän tahon kanssa siitä, miten liikkuvuustodistusta käytetään.

 

Miten liikkuvuustodistus otetaan käyttöön?

Liikkuvuustodistus otetaan käyttöön täyttämällä Europassi-portaalista löytyvä asiakirjapohja jokaiselle liikkuvuuteen osallistuvalle. Europassi-portaalista löytyy tietoa liikkuvuustodistuksesta ja mallipohjat eri kielillä. Liikkuvuustodistusten mallipohjat löytyvät täältä.

Lähettävä ja vastaanottava taho täyttävät asiakirjan yhdessä.

  • Lähettävä taho täyttää asiakirjan kohdat 1-15 sekä 24-26 ennen oppimisjakson alkua.
  • Vastaanottava taho täyttää kohdat 16-22 sekä 27-55 oppimisjakson päätyttyä. Kohdat 42-55 on tarkoitettu ulkomailla suoritettujen opintojen, esim. kielikurssien tai muiden opintokokonaisuuksien merkitsemistä varten.
  • Lähettävä ja vastaanottava taho täyttävät kohdan 23 yhteistyössä ennen liikkuvuusjakson alkua. Kohtaa voi täydentää liikkuvuusjakson aikana/loputtua.

Kaikkiin tyhjiksi jääviin kohtiin merkitään esim. N/A, kohta tarpeeton, not applicable tms. – tai jos tiedot löytyvät jo jostain muusta kohdasta liikkuvuustodistusta.

Lisätietoa liikkuvuustodistuksen täyttämisestä löytyy alla olevista liitteistä.

Takaisin Europassin etusivulle
Takaisin Oppilaitosten palveluihin