Erasmus+: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle. Täydelliset ehdotukset: Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason viranomaisten johdolla (KA3). Haku päättyy 24.9.2020

Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hakuaika: 1.2.2020 – 24.9.2020 klo 18:00

Euroopan unionin poliittiset kokeilut ovat ohjelmamaiden korkean tason viranomaisten johtamia rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita.

Niihin kuuluu poliittisten toimenpiteiden merkittävyyden, vaikuttavuuden, mahdollisen vaikutuksen ja laajennettavuuden testaaminen samanaikaisesti eri maissa toteutettavilla kenttäkokeilla, jotka perustuvat (osittain) kokeellisiin lähestymistapoihin ja yhteisiin arviointikäytäntöihin.

Yhdistämällä strategisen ohjauksen, menetelmien luotettavuuden ja vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden ne mahdollistavat keskinäisen oppimisen ja tukevat tietoon perustuvaa politiikkaa Euroopan tasolla.

Ehdotuspyynnön erityistavoitteet

  • tukikelpoisten maiden korkeimman tason viranomaisten välisen rajat ylittävän yhteistyön ja keskinäisen oppimisen edistäminen järjestelmien parantamisen ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla
  • olennaisen tutkimustiedon keräämisen ja analysoinnin lisääminen innovatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanon onnistumisen varmistamiseksi
  • innovatiivisten toimenpiteiden siirrettävyyden ja laajennettavuuden edistäminen.

Ehdotuspyynnön painopisteaiheet

ERÄ 1 (12 000 000 euroa)

— digitaalinen koulutus ja digitaaliset taidot

— opetus ja opettajat

ERÄ 2 (2 000 000 euroa)

— rahoitusjärjestelmät täydennys- ja uudelleenkoulutusta varten, mukaan lukien yksilöllisiä oppimistilejä vastaavat järjestelmät

— epävirallisen ja arkioppimisen validointia tukeva politiikka ja menettelyt, myös tehokkaan ohjauksen avulla.

EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankekohtainen enimmäisavustus on 2 000 000 euroa.

Kuka voi hakea?

Ehdotuspyyntöön voivat osallistua seuraavat hakijat:

a) Korkeimmalla (kansallisella tai hajautetulla) tasolla koulutuksesta vastaavat viranomaiset (ministeriöt tai vastaavat). Muista aloista kuin koulutuksesta (kuten työllisyydestä, nuorisotoiminnasta, taloudesta, sosiaaliasioista, sisäasioista, oikeusasioista, terveydenhuollosta jne.) vastaavat viranomaiset katsotaan tukikelpoisiksi, jos ne osoittavat, että niillä on erityistä toimivaltaa sillä alalla, jolla kokeilu toteutetaan.

b) Koulutuksen alalla tai muilla asiaan liittyvillä aloilla toimivat julkiset tai yksityiset organisaatiot.

c) Julkiset tai yksityiset organisaatiot tai laitokset, jotka toteuttavat koulutukseen liittyviä monialaisia toimia muilla sosioekonomisilla aloilla (kuten kansalaisjärjestöt, tieto- tai ohjauspalvelujen tarjoajat, viranomaiset, virastot tai laitokset, jotka vastaavat koulutuksesta, nuorisotoiminnasta, työllisyydestä, sosiaaliasioista, sisäasioista, oikeusasioista, laadunvarmistuksesta tai tutkintojen tunnustamisesta ja/tai hyväksymisestä; uraohjauspalvelut, kauppakamarit, elinkeinoelämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt, kulttuuri- tai urheilujärjestöt, arviointi- tai tutkimuslaitokset, media jne.).

Hakuaika

  • Alustavat ehdotukset: 5. toukokuuta 2020 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa)
  • Täydelliset ehdotukset: 24. syyskuuta 2020 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa).