EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 5.5.2022

Kulttuuri Luova Eurooppa
Hakuaika: 1.2.2022 – 5.5.2022 klo 18:00

Huom! Hakuaikaa jatkettu, uusi haun päättymisajankohta on 5.5.2022 klo 18 Suomen aikaa.

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita. 

Ohjelman eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden vuoden 2022 hakukierros on käynnistynyt ja päättyy torstaina 5.5.2022 klo 18 Suomen aikaa (hakuaikaa jatkettu).

Jaossa on nyt 68,6 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeissa voi olla mukana toimijoita myös muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit). Hankkeen toiminnan pitää kuitenkin aina kohdistua kulttuuri- ja luoville aloille.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään 3, 5 tai 10 Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kolmessa hankekategoriassa:

  • Kategoria 1: Pienet hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80% kokonaisbudjetista.
  • Kategoria 2: Keskikokoiset hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 5 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 1 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70% kokonaisbudjetista.
  • Kategoria 3: Suuret hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 10 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 2 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 60% kokonaisbudjetista.

Lisäksi 20 % hakukierroksen budjetista varataan kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun tai kestävän kulttuurimatkailun omiin alakohtaisiin tavoitteisiin liittyviin hankkeisiin.

Kestoltaan hankkeet voivat olla korkeintaan 48 kuukautta eli 4 vuotta.

Hankkeilla edistetään ohjelman tavoitteita

Hankkeet voivat liittyä jompaan kumpaan tavoitteeseen:

  1. Sisältöjen luominen: esim. kansainväliset yhteistuotannot ja teosten levitys.
  2. Innovaatiot: kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksien vahvistaminen liittyen uusien kykyjen esiin nostamiseen, kasvuun ja innovointiin.

Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman painopisteeseen:

  1. Yleisötyö: kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin saatavuuden lisääminen ja yleisötyön kehittäminen sekä fyysisesti että digitaalisesti.
  2. Sosiaalinen inkluusio: yhteiskunnallisen resilienssin vahvistaminen, aliedustettujen ryhmien sosiaalisen inkluusion vahvistaminen ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun lisääminen.
  3. Kestävä kehitys: Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteiden edistäminen rohkaisemalla kulttuuri- ja luovia aloja kehittämään, omaksumaan ja edistämään entistä ympäristöystävällisempiä toimintamalleja.
  4. Uusi teknologia: uuden teknologian parempi hyödyntäminen kulttuuri- ja luovien alojen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä nopeuttamaan alojen nousua koronakriisistä.
  5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen: etenkin pienten kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden kansainvälisten toimintavalmiuksien vahvistaminen.

Kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun sekä kestävän kulttuurimatkailun hankkeet voivat valita joko 1-2 yllä olevista viidestä painopisteestä tai valita kullekin alalle erikseen määritellyistä painopisteistä sopivimman. Alakohtaiset painopisteet liittyvät alan osaamisen kehittämiseen ja niitä on avattu tarkemmin ehdotuspyynnössä (Call for proposals, linkki alla).

Hakemusten jättäminen

Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushakuja hallinnoi Euroopan komission alainen toimeenpanovirasto EACEA. Rahoitusta haetaan sähköisesti EU:n Funding and Tenders -portaalissa, joka on yhteinen hakujärjestelmä Luovan Euroopan ohella myös usealle muulle EU-rahoitusohjelmalle.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on tutustuttava huolellisesti ehdotuspyyntöön (Call for Proposals), jossa kerrotaan hankkeiden painopisteistä sekä rahoituksen reunaehdoista. Dokumentti on julkaistu Funding & Tenders -portaalissa.

Hakuaika päättyy torstaina 5. toukokuuta 2021 klo 18 (Suomen aikaa). Hakijat saavat tiedon tuloksista marraskuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan joulukuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä.

Hakuneuvontaa saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa hakuun liittyvissä kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!