EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 7.9.2021

Hakuaika: 8.6.2021 – 7.9.2021 klo 18:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita.  Ohjelman ensimmäinen hakukierros on käynnistynyt ja päättyy tiistaina 7.9.2021 klo 18 (Suomen aikaa). Hakuaineistot on julkaistu EU:n Funding & Tenders -portaalissa.

Hakukierroksella on jaossa yhteensä 60,94 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään 3, 5 tai 10 Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Lisäksi hankkeessa voi olla mukana toimijoita muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit), kunhan vähimmäismäärä partnereita on kulttuurin ja luovien alojen toimijoita.

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kolmessa hankekategoriassa:

 • Kategoria 1: Pienet hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80% kokonaisbudjetista.
   
 • Kategoria 2: Keskikokoiset hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 5 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 1 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70% kokonaisbudjetista.
   
 • Kategoria 3: Suuret hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 10 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 2 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 60% kokonaisbudjetista.
   
 • Lisäksi 10 % hakukierroksen budjetista varataan arkkitehtuurin, kirja-alan, kulttuuriperinnön ja musiikin hankkeisiin.

Kestoltaan hankkeet voivat olla korkeintaan 48 kuukautta eli 4 vuotta.

Suositus on, ettei hanketoiminta käynnisty ennen EU-tukisopimuksen allekirjoitusta, jonka arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan maaliskuussa 2022. Hyvin perustelluista syistä voidaan kuitenkin hyväksyä kustannuksia, jotka ovat syntyneet hankkeelle ennen tätä. Kustannuksia ei voi kuitenkaan missään tapauksissa syntyä ennen hakemusten määräaikaa 7.9.2021.

Hankkeilla edistetään ohjelman tavoitteita

Hankkeet voivat liittyä jompaan kumpaan tavoitteeseen

 1. Sisältöjen luominen: esim. kansainväliset yhteistuotannot ja teosten levitys.
 2. Innovaatiot: kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksien vahvistaminen liittyen uusien kykyjen esiin nostamiseen, kasvuun ja innovointiin.

Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman painopisteeseen:

 1. Yleisötyö: kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin saatavuuden lisääminen ja yleisötyön kehittäminen sekä fyysisesti että digitaalisesti.
 2. Sosiaalinen inkluusio: yhteiskunnallisen resilienssin vahvistaminen, aliedustettujen ryhmien sosiaalisen inkluusion vahvistaminen ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun lisääminen.
 3. Kestävä kehitys: Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteiden edistäminen rohkaisemalla kulttuuri- ja luovia aloja kehittämään, omaksumaan ja edistämään entistä ympäristöystävällisempiä toimintamalleja.
 4. Uusi teknologia: uuden teknologian parempi hyödyntäminen kulttuuri- ja luovien alojen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä nopeuttamaan alojen nousua koronakriisistä.
 5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen: etenkin pienten kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden kansainvälisten toimintavalmiuksien vahvistaminen.

Arkkitehtuurin, kirja-alan, kulttuuriperinnön ja musiikin alakohtaiset hankkeet voivat valita joko 1-2 yllä olevista viidestä painopisteestä tai valita kullekin alalle erikseen määritellyistä painopisteistä sopivimman. Alakohtaisten hankkeiden painopisteitä on avattu verkkosivuillamme (linkki alla).

Kaikkien hankkeiden tulee lisäksi ottaa toiminnassaan huomioon läpileikkaavat teemat, joita ovat inkluusio, monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo, ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Hakemusten jättäminen

Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushakuja hallinnoi Euroopan komission alainen toimeenpanovirasto EACEA. Rahoitusta haetaan sähköisesti EU:n Funding and Tenders -portaalissa, joka on yhteinen hakujärjestelmä Luovan Euroopan ohella myös usealle muulle EU-rahoitusohjelmalle.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on tutustuttava huolellisesti ehdotuspyyntöön (Call for Proposals), jossa kerrotaan hankkeiden painopisteistä sekä rahoituksen reunaehdoista. Dokumentti on julkaistu Funding & Tenders -portaalissa.

Hakuaika päättyy tiistaina 7. syyskuuta 2021 klo 18 (Suomen aikaa).

Hakuneuvontaa saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa rahoitushakuun liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS [at] ec.europa.eu  (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).