HAKU PÄÄTTYNYT | Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2020, haku päättyy 25.9.2020

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 1.9.2020 – 25.9.2020 klo 16:15

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020).

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista.
 

Avustusta voivat hakea

Suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta.

Tuen hakeminen edellyttää, ettei hakija ole jo saanut nyt haettavalle avustuskaudelle Opetushallituksen myöntämää vastinrahaa.
 

Avustuksen hakeminen vuonna 2020 ja myöntöperusteet

Vastinrahaa haetaan lähtökohtaisesti koko hankekaudelle.  Pyrimme myöntämään tukea kerralla koko kaudelle, mutta tämä ei etenkään isommissa hankkeissa aina ole mahdollista. Tästä syystä pyydämme hakemuksen yhteydessä erittelyn tuen tarpeesta vuosittain. Mikäli myönnetty avustus ei kata koko hankekautta, hakija voi hakea tukea uudelleen seuraavan vuoden haussa.

Vastinraha ei voi kattaa täysimääräisesti hakijan omarahoitustarvetta. Omarahoitustarve viittaa niihin kustannuksiin, jotka jäävät EU:n myöntämän tukisumman ja mahdollisten hankkeessa syntyvien tuottojen jälkeen hakijan maksettaviksi. Tukea on mahdollista hakea korkeintaan:

  • 50%:iin hankkeen suomalaisen koordinaattorin vastuulla olevasta omarahoitustarpeesta
  • 30%:iin hankkeen suomalaisen partnerin vastuulla olevasta omarahoitustarpeesta.

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

  • hakijan rooli hankkeessa
  • hankkeen kokonaisbudjetti
  • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
  • hakijan omarahoitusosuus.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustus yhdelle vai useammalle vuodelle.

Vuonna 2020 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on 235 000 euroa.


Hakemus ja hankekuvaus

Hakulomake on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista, tarkempi kuvaus niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

 

Hakemuksen pakolliset liitteet

  • Kopio EU-hankehakemuksesta: hakulomake (eForm), yksityiskohtainen hankekuvaus (detailed description) sekä budjettilomake. Mikäli hankesuunnitelmat ovat muuttuneet alkuperäisestä esim. koronatilanteesta johtuen, toimittakaa koko hankkeen uusi, hyväksytty työsuunnitelma ja kokonaisbudjetti.
     
  • Alla olevalla Excel- tai Ods-liitteellä (Kansallisen vastinrahan vuosierittely) hakijan osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain

- Ne hankkeen kulut, joista hakija vastaa
- Hakijalle maksettava osuus EU-tuesta
- Hakijan omarahoitus hankkeelle
- Erittely muusta myönnetystä sekä haettavasta rahoituksesta, mukaan lukien Opetushallitukselta haettava vastinraha;
- Mahdolliset hankkeesta saatavat tuotot.
 

Maksatus

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.
 

Ehdot

Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Valtionavustus tulee käyttää sen vuoden tai niiden vuosien menoihin, joihin se on myönnetty. Avustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos hakijalla on ollut avustettavasta toiminnasta hyväksyttäviä menoja vähintään myönnettyä avustusta vastaava määrä sinä aikana, milloin avustus on tullut avustuspäätöksen mukaisesti käyttää. Avustuksella rahoitetaan ainoastaan hankkeesta syntynyttä alijäämää. Käyttämättä jäänyt erityisavustus tulee palauttaa.

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.
 

Hakuaika

Haku avautuu 1.9.2020 klo 8:00 ja sulkeutuu 25.9.2020 klo 16:15. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.


Lisätietoja avustuksen hakemisesta antavat

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Riikka Koivula ja Hanna Hietaluoma-Hanin

Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri [at] oph.fi