Haku umpeutunut | Kansallinen vastinraha Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2019

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen

Hakuaika

14.8.2019 klo 08:00 - 4.9.2019 klo 16:15
 

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020).

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista.
 

Avustusta voivat hakea

Suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta.

Tuen hakeminen edellyttää, ettei hakija ole saanut samaan tarkoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriön tai Opetushallituksen myöntämää vastinrahaa tai aiemmin myönnetty avustus ei koske vuotta 2019.
 

Avustuksen hakeminen vuonna 2019

Vastinrahaa myönnetään korkeintaan:

  • 50%:iin hankkeen suomalaisen koordinaattorin vastuulla olevista kustannuksista, jotka jäävät EU:n myöntämän tukisumman jälkeen maksettaviksi, tai
  • 30%:iin hankkeen suomalaisen partnerin vastuulla olevista kustannuksista, jotka jäävät EU:n myöntämän tukisumman jälkeen maksettaviksi.

Tukea voi hakea joko yhdelle tai useammalle vuodelle hankkeen elinkaaren aikana.

Vuonna 2019 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on 254 000 euroa.


Hakemus ja hankekuvaus

Hakulomake on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista, tarkempi kuvaus niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.


Hakemuksen pakolliset liitteet

  • Kopio EU-hankehakemuksesta: hakulomake (eForm), yksityiskohtainen hankekuvaus (detailed description) sekä budjettilomake
  • Erillisellä liitteellä suomalaisen koordinaattorin/partnerin osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain:

-    ne hankkeen kulut, joista suomalainen koordinaattori/partneri vastaa
-    suomalaiselle koordinaattorille/partnerille myönnettävä osuus EU-tuesta
-    suomalaisen koordinaattorin/partnerin omarahoitus hankkeelle
-    erittely muusta myönnetystä sekä haettavasta rahoituksesta, mukaan lukien Opetushallitukselta haettava vastinraha 
-    mahdolliset hankkeesta saatavat tuotot.
 

Myöntöperusteet

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

  • hakijan rooli hankkeessa
  • hankkeen kokonaisbudjetti
  • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
  • hakijan omarahoitusosuus.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustuksia yhdelle vai useammalle vuodelle.
 

Maksatus

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.
 

Ehdot

Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Valtionavustus tulee käyttää sen vuoden tai niiden vuosien menoihin, joihin se on myönnetty. Avustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos hakijalla on ollut avustettavasta toiminnasta hyväksyttäviä menoja vähintään myönnettyä avustusta vastaava määrä sinä aikana, milloin
avustus on tullut avustuspäätöksen mukaisesti käyttää.

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n
mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.
 

Lisätietoja avustuksen hakemisesta antavat

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Riikka Koivula ja Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri [at] oph.fi