Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2021, haku päättyy 14.10.2021

Kulttuuri

Tausta ja tavoitteet

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020).

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista.
 

Kuka voi hakea

Avustusta voivat hakea suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen tai Creative Innovation Lab -hankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta vuosina 2014-2020.

Tuen hakeminen edellyttää, ettei hakija ole jo saanut nyt haettavalle avustuskaudelle Opetushallituksen myöntämää vastinrahaa.


Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Vuoden 2021 haku on viimeinen Luova Eurooppa -ohjelman vuosina 2014-2020 rahoittamille hankkeille suunnattu haku. Tässä haussa pyrimme myöntämään tukea lähtökohtaisesti koko jäljellä olevalle hankekaudelle.

Vastinraha ei voi kattaa täysimääräisesti hakijan omarahoitustarvetta. Omarahoitustarve viittaa niihin kustannuksiin, jotka jäävät EU:n myöntämän tukisumman ja mahdollisten hankkeessa syntyvien tuottojen jälkeen hakijan maksettaviksi. Tukea on mahdollista hakea korkeintaan:

  • 50%:iin hankkeen suomalaisen koordinaattorin vastuulla olevasta omarahoitustarpeesta
  • 30%:iin hankkeen suomalaisen partnerin vastuulla olevasta omarahoitustarpeesta.

Vuonna 2021 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on enintään 200.000 euroa. Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste varaa oikeuden olla käyttämättä koko käytettävissä olevaa määrärahaa.


Hakeminen ja hakuohjeet

Haku avautuu 29.9.2021 klo 8:00 ja sulkeutuu 14.10.2021 klo 16:00. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista, tarkempi kuvaus niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

Hakemuksen pakolliset liitteet

  • Kopio EU-hankehakemuksesta: hakulomake (eForm), yksityiskohtainen hankekuvaus (detailed description) sekä budjettilomake. Mikäli hankesuunnitelmat ovat muuttuneet alkuperäisestä esim. koronatilanteesta johtuen, toimittakaa koko hankkeen uusi, hyväksytty työsuunnitelma ja kokonaisbudjetti.
  • Alla olevalla Excel- tai Ods-liitteellä (Kansallisen vastinrahan vuosierittely) hakijan osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain

-    Ne hankkeen kulut, joista hakija vastaa
-    Hakijalle maksettava osuus EU-tuesta
-    Hakijan omarahoitus hankkeelle
-    Erittely muusta myönnetystä sekä haettavasta rahoituksesta, mukaan lukien Opetushallitukselta haettava vastinraha;  
-    Mahdolliset hankkeesta saatavat tuotot.


Hakemusten arviointi ja rahoituspäätökset

Lähtökohtaisesti tukea myönnetään kaikille hakuehdot täyttäville hankkeille, joille ei ole vielä myönnetty vastinrahaa nyt haettavalle avustuskaudelle.

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

  • hakijan rooli hankkeessa
  • hankkeen kokonaisbudjetti
  • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
  • hakijan omarahoitusosuus.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustus yhdelle vai useammalle vuodelle.
Päätös toimitetaan hakijoille sähköisesti.  Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.

Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Valtionavustus tulee käyttää sen vuoden tai niiden vuosien menoihin, joihin se on myönnetty. Avustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos hakijalla on ollut avustettavasta toiminnasta hyväksyttäviä menoja vähintään myönnettyä avustusta vastaava määrä sinä aikana, milloin avustus on tullut avustuspäätöksen mukaisesti käyttää. Avustuksella rahoitetaan ainoastaan hankkeesta syntynyttä alijäämää. Käyttämättä jäänyt erityisavustus tulee palauttaa.

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.


Lisätietoja avustuksen hakemisesta antavat

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Riikka Koivula ja Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri [at] oph.fi