Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
Hakuaika: 21.12.2021 – 10.2.2022 klo 16:15

Määräraha: Enintään 1 200 000 €

Avustuksen tarkoituksena on varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen sekä ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen ja vakiinnuttaminen alueellisesti ja paikallisesti inklusiivisissa oppimisympäristöissä.

Rahoitettavat hankkeet keskittyvät seuraaviin kehittämistyön keskeisiin tavoitteisiin:

  • Inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa: Tavoitteena on inkluusion toteutukseen liittyvien opetuksen ja monialaisen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen ja toimeenpaneminen
  • Monialaisen yhteistyön kehittäminen: Tavoitteena on uusien yhteistyön rakenteiden luominen monialaisten toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu luomalla konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille alueellisella tasolla.
  • Toimintakulttuurin muutokset: Tavoitteena on toimijoiden sitouttaminen yhdessä tekemisen kulttuuriin sekä tasavertaisen yhteistyön tekemiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Edistetään hyvien käytäntöjen, työvälineiden ja innovaatioiden jakamista. Huolehditaan tuen yhtenäisestä jatkumosta varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.
  • Osaamisen vahvistaminen: Opetuksen järjestäjät ja koulut kehittävät ennalta ehkäisevää toimintakulttuuria ja varhaista tukea sekä vaativan erityisen tuen toimintatapojaan tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa siten, että opetus toteutuu lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitetään pedagogista johtajuutta sekä opettajien osaamista oppilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa sekä yksittäisten oppilaiden että oppilasryhmän kanssa toimiessa.

Hankkeiden painopisteet voivat vaihdella alueellisen tarpeen mukaisesti, mutta kaikkien edellä mainittujen keskeisten tavoitteiden tulee sisältyä kehittämistoimintaan. Toiminnan tulee niveltyä VIP-verkoston työhön.