Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentamiseen uusille alueille

Perusopetus
Hakuaika: 2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15

Avustuksen tavoitteena muodostaa uusia verkostoja sellaisille alueille, joilla alueellista tutoropettajatoimintaa ei vielä ole. Tutoropettajatoiminnan alueverkostoissa mukana olevat opetuksen järjestäjät kuvataan oheisessa kartassa.

Avustuksen tarkoituksena on kehittää tutoropettajatoimintaa useista opetuksen järjestäjistä koostuvissa verkostoissa. Verkostomaisella työskentelyllä tavoitellaan sujuvampaa osaamisen jakamista, lisääntyvää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä tehokkaampia tutoropettajatoiminnan ja -koulutuksen käytäntöjä. Lisäksi toimivilla verkostoilla pyritään vähentämään päällekkäistä kehittämistyötä.

Avustuksella tuetaan alueellisina koordinaattoreina toimivia opetuksen järjestäjiä, jotka pyrkivät organisoimaan ja tukemaan laadukasta tutoropettajatoimintaa ja -koulutusta kaikissa alueen kouluissa levittävät hyviä toimintatapoja kuntiin ja kouluihin, joissa tutortoiminta on vasta alkuvaiheessa tai sitä ei vielä ole toteuttavat opetuksen järjestäjien ja alueellisten hankkeiden välistä verkostoitumista edistäviä tapahtumia ja toimintaa
viestivät toiminnastaan ja kokemuksistaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

Alueellisen tutoropettajatoiminnan tulee tukea verkostoon kuuluvien opetuksen järjestäjien tutoropettajatoiminnan sisällöllisiä painopisteitä.

Avustus suunnataan kokonaisuudessaan alueelliseen koordinointiin sekä alueellisesta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää verkostossa toimivien opetuksen järjestäjien perustutortoimintaan.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa perusopetuksen järjestämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentamiseen uusille alueille myönnetään enintään 500 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hakijan omarahoitusosuus on vähintään 5 %. 

Tutoropettajatoiminta