Valtionavustus

Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio

Esiopetus Perusopetus Hyvinvointi Kotoutuminen Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
4.11.2020 – 30.11.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
500 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Katri Kuukka, p. 029 533 1445
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oph.fi

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio.

Tausta ja tavoitteet

Suomessa perusopetusikäisten maahanmuuttotaustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamisero on kansainvälisesti suuri. Esimerkiksi PISA-tutkimuksissa havaittu maahanmuuttotaustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamisero lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä vastaa laskennallisesti noin kahden lukuvuoden aikana kertyvää osaamista. Suuri osa osaamiserosta selittyy maahanmuuttajataustaisten oppilaiden puutteellisella kielitaidolla ja heikommalla sosioekonomisella taustalla. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden osaamisen tukeminen liittyy olennaisesti heidän oppimisedellytyksiensä parantamiseen sekä lukutaitonsa kehittämiseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet (2015). Niiden mukaan valmistavan opetuksen keskeisinä tavoitteina on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavan opetuksen tarkoitus on myös edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Säädösperusta

 • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1705/2009 45 §:n mukaiset ylimääräiset valtionavustukset
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Perusopetuslaki (628/1998) 5 § ja 9 §

Haun erityiset painopisteet

 • valmistavan opetuksen oppilaiden integraation tukeminen valmistavan opetuksen ja esi- tai perusopetuksen nivelvaiheessa
 • hyvien integrointikäytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen valmistavan opetuksen aikana sekä erityisesti siirryttäessä esi- tai perusopetukseen.

 

Kuka voi hakea

Valtionavustus myönnetään niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen.
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.
 • Avustus käytetään käyttöajan rajoissa.
 • Hakemuksesta käyvät ilmi hakutiedotteessa edellytettävät tiedot.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Valtionavustus myönnetään niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät esi- ja perusopetukseen valmistavaa opetusta hakemusten perusteella käytettäväksi vuosina 2020–2022.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.5 määrärahasta valtion erityisavustusta 500 000 euroa. Rahoituskausi alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.7.2022.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustus tulee käyttää

perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden integraation tukemiseen kehittämällä ja vakiinnuttamalla hyviä käytäntöjä valmistavan opetuksen ja esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa sekä perusopetukseen integroinnissa valmistavan opetuksen aikana.

Hankkeiden tulee huomioida perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteiden (2017) tavoitteet valmistavalle opetukselle ja integraatiolle.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan toimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Valtionavustuksen hakuaika alkaa 4.11.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Linkki hakulomakkeelle löytyy tämän verkkosivun yläreunasta.

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • hankkeen tulosten ja tuotosten levittäminen
 • hankkeen arviointi

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa ja ne lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.