Valtionavustus

Hankeavustukset lukioiden kansainväliseen toimintaan 2024

Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
26.2.2024 – 4.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
190 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, puh. 0295 338 582
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, puh. 0295 331 523 (ruotsinkielinen koulutus)

Kansainvälisyysosaaminen on ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimista. Hankkeet voivat edistää ekososiaalista sivistystä ja kulttuurista lukutaitoa sekä vahvistaa opetussuunnitelmien mukaista laaja-alaista osaamista.

Säädösperusta:

Valtion vuoden 2024 talousarvio, 29.20.35.03
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

Avustuksen yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä
opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Kansainvälisyysosaamisen
kehittämisessä kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden
sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen. Tavoitteena on samalla lisätä kansainvälisellä
toiminnalla ekososiaalista sivistystä ja kulttuurista lukutaitoa. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen
ymmärtää roolinsa osana ympäröivää maailmankaikkeutta, niin luontoa kuin ihmisiä, ja kantaa
vastuunsa osana tätä kokonaisuutta. Kulttuurisella lukutaidolla ymmärretään taitoa toimia
vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä
 

Avustustoiminnan painopisteet on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n
tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan opiskelijoille kestävän
kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista. Siinä painotetaan ihmisoikeuksia, sukupuolten
tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta,
kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä. Näitä
tavoitteita tukee myös uudistavan oppimisen pedagogiikka, jossa painottuu kyky tarkastella ja
tulkita muuttuvaa todellisuutta, jossa elämme, ja itseämme siinä. Lisätietoja esim.
- Kestävä tulevaisuus (oph.fi)
- Futures of education -kampanja (oph.fi)
- Julkaisu transformatiivisesta koulutuksesta (oph.fi) 

A) KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISHANKKEET
Kehittämishankkeiden yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä
opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on samalla parantaa
opetuksen kansainvälisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.
Avustuksesta tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on:

 • tarjota opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua ekososiaaliseen sivistykseen ja
  globaalikansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa 
 • koulussa tai muuten hankitun kielitaidon monipuolinen hyödyntäminen osana
  kansainvälisyyskasvatusta
 • edistää kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana
  kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä
 • vahvistaa opetussuunnitelmien mukaista laaja-alaista osaamista, huomioiden opiskelijoille
  tarjottava mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan
   

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille
hankkeille.


B) KANSAINVÄLISYYDEN KOORDINAATIOHANKKEET
Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Ne
kokoavat ja kehittävät kansainvälistymisen valtionavustuksilla tuetuissa hankkeissa syntyneitä
hyviä käytänteitä. Koordinaatiohankkeiden tehtävänä on myös verkostoida kansainvälisen
toiminnan kehittäjiä ja hankkeita kansallisesti ja seudullisesti. Koordinaatiohankkeeseen voi
sisällyttää koordinoivan organisaation kansainvälisyyttä vahvistavaa kehittämistoimintaa.
Koordinaatiohankkeiden osuus myönnettävästä valtionavustuksesta on korkeintaan 20 %.
Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet kohdennetaan seuraaviin kehittämisteemoihin:

 • Transformatiivisen (Uudistavan) oppimisen pedagogiikan vahvistaminen osana koulujen
  kansainvälisyyttä ja toimintakulttuuria
 • Rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen
 • YK:n Agenda2030 tavoitekokonaisuuden 4.7 edistäminen
 • Suomen Unesco-ASPnet kouluverkoston ja sen lähettilästoiminnan kehittäminen
  Opetushallituksen kanssa yhteistyössä
 • Ruotsinkielisten koulujen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kansainvälinen toiminta
   

Etusijalla ovat kehittämis- ja koordinaatiohankkeet, joissa
 

 • tuodaan esille innovatiivisia, laajasti hyödynnettäviä ja kustannustehokkaita tapoja toimia
  kansainvälisesti ja globaalisti,
 • luodaan kuntatason strategia ja/tai toimintamalli lukiokoulutuksen kansainväliselle
  toiminnalle, ellei sitä jo ole olemassa. Strategian tulee edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia
  osallistua kansainväliseen toimintaan.
   

Valtionavustus ei ole tarkoitettu hankkeille, joita voidaan rahoittaa Erasmus+ tai Nordplusohjelmissa.
Lisätietoa:

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko
velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion
oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla
valtionavustuksen saajana.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta
yhteensä 190 000 euroa valtion erityisavustusta.
Valtionavustusta myönnetään vuoden 2024 määrärahasta. Avustus on käytettävissä päätöksen
päivästä 31.12.2025 asti. 

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemus tehdään koulutuksenjärjestäjän nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeus.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Kehittämishankkeissa ja koordinaatiohankkeissa hakijan oma osuus valtionavustuskelpoisesta budjetista on vähintään 20 %. Kaikissa hankkeissa kansainväliseen matkustamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien kulujen yhteenlasketut kustannukset voivat pääsääntöisesti olla enintään 50 % hankkeen valtionavustuksella katettavista kustannuksista. 

 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus
 • hankkeen kotimainen ja/tai kansainvälinen yhteistyöverkosto
 • hanketyö linkittyy hakijan paikalliseen kansainvälisen toiminnan strategiaan tai sen
  suunnitteluun
 • opiskelijoiden osallistaminen
 • hankeidean uutuusarvo
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus 
  hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus
 • yhtä hyvien hakemusten kohdalla suositaan hakijoita, jotka eivät ole viimeisten viiden
  vuoden aikana saaneet valtionavustusta kansainvälisyyteen.
   

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 26.2.2024 ja päättyy 4.4.2024 klo 16.15, jolloin hakemuksen
tulee olla Opetushallituksessa. Hakemus jätetään Opetushallituksen sähköisessä
valtionavustusjärjestelmässä. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on
hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän
hyväksymänsä mukainen.
Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.
Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään
hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen
sähköpostiosoitteeseen.
Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä toukokuun aikana.