Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2020

Esiopetus Perusopetus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 500 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Päivitetty 3.6.2020 klo 9.08 (Korjattu virke: "Avustusta voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan." muotoon: "Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan.")

Attachments

Tausta ja tavoitteet

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista kolmesta painopisteestä:

 • oppimisanalytiikan sekä oppimiseen liittyvän datan hyödyntäminen siten, että se tukee oppilaiden, opettajien ja opetuksen järjestäjän arjen toimintaa
 • oppimisen digitaalisten palveluiden ja tuotteiden yhteentoimivuuden lisääminen siten, että oppilaan ja opetushenkilöstön digitaalisten ympäristöjen käyttökokemus paranee
 • opetuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti TVT-strategian, TVT-oppimispolkujen, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Hankkeiden tulee lisätä oppilaiden ja opetushenkilöstön digitaalista kyvykkyyttä sekä motivaatiota tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen.

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon hankkeen alueellinen kattavuus sekä opetuksen järjestäjien koko ja lähtötilanne. Hakemuksia odotetaan erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä. Hankkeiden tulee kuvata hakemuksessa, miten kehitettävien ratkaisujen elinkaari turvataan hankekauden päättymisen jälkeen.

Hankkeissa tuotettavien ratkaisujen tulee olla saavutettavia ja niiden julkaisun tulee tapahtua avoimena lähdekoodina. Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä. Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan. Mikäli hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikkaan liittyviä ratkaisuja, tulee hankkeessa huomioida Oppimisanalytiikkajaoston hyvät käytännöt.

Avustusta voidaan kohdentaa vähäisissä määrin henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä hanketoiminnan linkittämiseen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen tutoropettajatoimintaan.

Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtionavustusta noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2018 ja 2019 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2022.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 20.8.2020 klo 16.15.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

 • Opetusneuvos Juho Helminen, puh. 029 533 1064
 • Erityisasiantuntija Matti Ranta, puh. 029 533 1537 
 • Opetusneuvos Susanna Björkell, puh. 029 533 1355 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- ja selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.