Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2019

Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
15.2.2019 – 21.3.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
4 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Valintaperusteet

hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus
hankkeen kustannusarvion realistisuus
toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta

 

Hakutiedote: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

 

Valtionavustuksen määräraha

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtionavustusta noin 4,4 miljoonaa euroa
innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon (A, B ja C). Kunkin osion avustusta haetaan omalla erillisellä hakemuksella.

 

A. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet

Avustettavien hankkeiden tavoitteena on edistää ja kehittää oppimisympäristöjä, jotka tukevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria ja kestävää elämäntapaa. Lapset ja heidän perheensä tulee mahdollisuuksien mukaan osallistaa oppimisympäristön kehittämiseen, silloin kun se hankkeen tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmukaista. Hankkeet voivat olla myös useamman toimijan yhteishankkeita.

Haun erityisinä painopisteinä ovat perhepäivähoidon ja päiväkodin oppimisympäristöt, jotka:

 • tukevat lasten tasapainoista kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • kannustavat leikkiin ja liikuntaan
 • edistävät lasten luontosuhdetta
 • tukevat lasten omaa kielellistä ja kulttuurista taustaa
 • tukevat lapsen yksilöllisen tuen järjestämistä
 • edistävät päiväkotien ja/tai perhepäivähoidon yhteistä toimintaa

Rakennuskustannusten (mukaan lukien mahdolliset suunnittelukustannukset), kaluste- ja varustehankintojen sekä opetusteknologisten laitteiden ja tietoverkkojen hankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

B. Esi- ja perusopetuksen oppimisympäristöt

Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämisessä ovat mukana kaikki osalliset tahot aina oppilaista kansallisiin ja jopa kansainvälisiin toimijoihin. Kehittämisessä otetaan huomioon muun muassa infrastruktuuri, osaaminen, sisällöt ja palvelut. Tavoitteena on luoda malleja toimivista kokonaisratkaisuista, joissa kaikki toimijat ja ratkaisut palvelevat yhdessä samaa päämäärää: laadukasta oppimista ja opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Taustaa on kuvattu tarkemmin Perusopetuksen digitalisaation yhteinen suunta -julkaisussa. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea edellä mainitussa julkaisussa kuvattujen linjausten toimeenpanoa paikallisella ja alueellisella tasolla. Kehittämisen kantavana ajatuksena on oppilaskeskeisyys.

Kysymyksiä, joihin haetaan konkreettisia ja levitettäviä ratkaisuja:

 • Miten sujuvoitetaan oppilaan ja opettajan digitaalisten välineiden käyttökokemusta?
 • Miten digitalisaatio voi vähentää opettajan ja oppilaan kuormittumista ja helpottaa heidän arkeaan?
 • Miten edistetään oppilaan aktiivista roolia ja osallisuutta teknologian käyttäjänä?
 • Miten paikallinen TVT:n opetuskäytön strategia näkyy oppilaan arjessa?
 • Millaiset opetusteknologiset ratkaisut soveltuvat parhaiten erilaisiin oppimistilanteisiin?
 • Miten paikallinen digitaalinen ekosysteemi varmistaa oppilaan tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymisen läpi esi- ja perusopetuksen?

Hankkeen tuloksena tulee kuvata paikallinen tai alueellinen opetuksen digitaalinen ekosysteemi eli infrastruktuurin, sisältöjen, palveluiden ja osaamisen muodostama kokonaisuus sekä siihen kuuluvat toimijat.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Myöntöharkinnassa otetaan huomioon alueellinen kattavuus sekä opetuksen järjestäjien koko ja lähtötilanne. Hakemuksia odotetaan erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä.

Opetushallitus on käynnistänyt opetuksen digitalisaation vaikutusohjelman, joka tekee yhteistyötä nyt rahoitettavien hankkeiden kanssa. Hakijoita pyydetään huomioimaan hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa se, että Opetushallitus järjestää hankkeille yhteisiä tapaamisia hankekauden aikana.

Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

C. Lukiokoulutuksen oppimisympäristöt

Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet

Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen tilaratkaisuja. Hankkeiden tulee edistää opiskelijoiden osallisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä kestävää hyvinvointia.

Avustettavan hankkeen edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeen tulee kuvata tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa.

Haun erityisinä painopisteinä ovat:

 • Toimintakulttuurin uudistaminen

Hankkeessa voidaan kehittää tilaratkaisuja, jotka yhdistävät fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla, edistävät laaja-alaista osaamista, tukevat oppiaineiden välistä yhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoiden työskentelyn yksin ja ryhmissä.

 • Oppimisympäristöjen laajentaminen

Hankkeessa voidaan keskittyä lukion oppimisympäristöjen laajentamiseen ulos koulurakennuksesta kehittämällä yhteisiä tilaratkaisuja ja yhteistyömalleja muiden lukioiden sekä korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Rakennuskustannusten (mukaan lukien mahdolliset suunnittelukustannukset), kaluste- ja varustehankintojen sekä opetusteknologisten laitehankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Kaikkia hakuosioita (A, B ja C) koskevat yhteiset kohdat

Valintaperusteet

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • ankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta

 

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten perusteiden mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- ja selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

 

Hakukelpoisuus

 

Varhaiskasvatus

Avustusta voidaan myöntää päiväkotien osalta vain kunnille, kuntayhtymille ja kuntien hyväksymien palveluntuottajien hankkeisiin ja perhepäivähoidon osalta vain kuntien ja kuntayhtymien hankkeisiin.

 

Esi- ja perusopetus ja lukiokoulutus

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen/koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen ja/tai lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

 

Muuta

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2017 ja 2018 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

 

Valtionavustuksen käyttöaika

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2021.

 

Avustuksen hakeminen

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Suorat linkit hakulomakkeisiin:

 

A. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa
Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/217/?lang=fi

Ruotsiksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/217/?lang=sv


B. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa

Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/216/?lang=fi

Ruotsiksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/216/?lang=sv

 

C. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa

Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/216/?lang=fi

Ruotsiksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/216/?lang=sv

 

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

 

Erityisasiantuntija Heli Anttalainen, puh. 029 533 1041 (varhaiskasvatus, lukiokoulutus)

Erityisasiantuntija Juho Helminen, puh. 029 533 1064 (perusopetus)

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107 (lukiokoulutus)

Erityisasiantuntija Matti Ranta, puh. 029 533 1537 (perusopetus)

Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi.