Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2021

Lukiokoulutus Oppimisympäristö
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 400 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä, digitaalisia palveluja sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa. Hankkeilla tuetaan lukiolain ja lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi hankkeilla pyritään edistämään koulutuksen järjestäjien, oppilaitosjohdon ja opettajien yhteistyötä sekä tukemaan opiskelijoiden osallisuutta ja kouluyhteisön kestävää hyvinvointia.

Avustettavien hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osallistuvan Opetushallituksen kansalliseen digitaaliseen oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvään kehittämistyöhön. Hankkeiden tulee pyydettäessä kuvata tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa.

Haun erityisinä painopisteinä ovat:

  • Toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeessa voidaan kehittää ratkaisuja, jotka yhdistävät digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla, edistävät laaja-alaista osaamista, tukevat oppiaineiden välistä yhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoiden työskentelyn yksin ja ryhmissä.
  • Oppimisympäristöjen laajentaminen. Hankkeessa voidaan keskittyä lukion oppimisympäristöjen laajentamiseen ulos koulurakennuksesta kehittämällä yhteisiä digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä sekä yhteistyömalleja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
  • Koulutuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti TVT-strategian, digitaalisen ekosysteemin, TVT-oppimispolkujen ja oppimis- ja ohjaustilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta. Hankkeen tuloksena kuvataan paikallinen tai alueellinen opetuksen digitaalinen ekosysteemi eli infrastruktuurin, sisältöjen, palveluiden ja osaamisen muodostama kokonaisuus sekä siihen kuuluvat toimijat rooleineen.

Rakennuskustannusten (mukaan lukien mahdolliset suunnittelukustannukset), kaluste- ja varustehankintojen sekä opetusteknologisten laitehankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.20.35.03 määrärahasta valtionavustusta noin 1,4 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2019 ja 2020 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2023.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 14.4.2021 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107 
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
  • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
  • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus 
  • hankkeen kustannusarvion realistisuus
  • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
  • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Esimerkkejä aiemmin rahoitetuista hankkeista löytyy Opetushallituksen verkkojulkaisusta