Valtionavustus

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021

Perusopetus Kerhot ja kerhotoiminta
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
3.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Costiander, puh. 029 533 1526
kati.costiander (@) oph.fi

Assistentti Kaija Seppänen, puh. 029 533 1198
kaija.seppanen (@) oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9.

Haun erityiset painopisteet

 • kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista
 • kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille
 • kerhotoimintaa kohdennetaan koulussa opitun soveltamiseen
 • kerhotoiminta vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan
   

Kuka voi hakea

Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
 • Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa
   

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa. 
Valtionavustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 30 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa syyslukukauden 2021 alusta ja päättyy 31.12.2022.

Mikäli vuosina 2019 ja 2020 myönnettyjä valtionavustuksia on vielä käyttämättä, hakijaa pyydetään harkitsemaan, onko tarvetta hakea uutta valtionavustusta.

Avustuksella tuetun toiminnan tulee

 • ottaa huomioon järjestämis- ja toteuttamistapojen kehittämisessä lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa aikatoiminnan kokonaisuus kunnassa ja kouluissa
 • järjestää mahdollisuuksien mukaan osana lasten hyvinvointia tukevaa koulupäivän rakennetta

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Avustusta ei saa käyttää opetuksen järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisiin laite- väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintojen välttämättömyys tulee perustella hakulomakkeessa.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustusta voidaan kuitenkin käyttää aloitetun kerhotoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.
 

Hakeminen ja hakuohjeet

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 3.3.2021 ja päättyy 14.4.2021 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.

Lisätietojen antajat / yhteyshenkilöt

 • Opetusneuvos Kati Costiander (puhelin 029 533 1526), suomenkieliset hakijat

 • Assistentti Kaija Seppänen (puhelin 029 533 1198)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (@) oph.fi
 

Näin hakemus arvioidaan

Valintaperusteina ovat:

 • haun erityiset painopisteet
 • kerhotoiminnan tarvelähtöisyys ja tavoitteellisuus
 • kerhotoiminnan sisällön monipuolisuus
 • oppilaiden kuuleminen kerhotoimintaa suunniteltaessa.
   

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.