Valtionavustus

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022

Perusopetus Kerhot ja kerhotoiminta
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
18.1.2022 – 2.3.2022 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
2 865 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Costiander, kati.costiander(a)oph.fi
Assistentti Kaija Seppänen, kaija.seppanen(a)oph.fi

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014-asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jossa tavoitteena on soveltaa koulussa opittuja tietoja ja taitoja, ja tukea opetussuunnitelman tavoitteita. Kerhotoiminta on osa maksutonta perusopetusta ja rakentaa omalta osaltaan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria. Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta.

Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään, ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi. Kerhot tarjoavat oppilaille myös mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin.

Erityisavustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan koulujen kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9.

Haun erityiset painopisteet

 • kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista
 • kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille
 • kerhotoimintaa kohdennetaan koulussa opitun soveltamiseen
 • kerhotoiminta vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan

Erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
 • Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa.

Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 30 %.

Mikäli vuosina 2020 ja 2021 myönnettyjä valtionavustuksia on vielä käyttämättä, hakijaa pyydetään harkitsemaan, onko tarvetta hakea uutta valtionavustusta.

Avustuksella tuetun toiminnan tulee

 • ottaa huomioon järjestämis- ja toteuttamistapojen kehittämisessä lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan kokonaisuus kunnassa ja kouluissa
 • tukea mahdollisuuksien mukaan lasten hyvinvointia ja koulupäivän rakennetta

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Avustusta ei saa käyttää opetuksen järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen kuten tukiopetukseen.

Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisiin laite-, väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintojen välttämättömyys tulee perustella hakulomakkeessa.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustusta voidaan käyttää aloitetun kerhotoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Tämän valtion erityisavustuksen hakuaika alkaa 18.1.2022 ja päättyy 2.3.2022 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.

Lisätietojen antajat / yhteyshenkilöt

 • Opetusneuvos Kati Costiander (puhelin 029 533 1526), suomenkieliset hakijat
 • Assistentti Kaija Seppänen (puhelin 029 533 1198)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Valintaperusteina ovat:

 • haun erityiset painopisteet
 • kerhotoiminnan tarvelähtöisyys ja tavoitteellisuus
 • kerhotoiminnan sisällön monipuolisuus
 • oppilaiden kuuleminen kerhotoimintaa suunniteltaessa

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty kevään 2022 aikana. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.