Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistäminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.10.2021 – 18.11.2021 klo 12:00
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2021 talousarvio, momentti 29.80.50.04. 

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin muutoinkin yhteiskunnassa.  

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeelle asetettujen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Päivitetyt suuntaviivat ovat seuraavat: lukutaitotyön rakenteiden luominen, lukutaito-osaamisen vahvistaminen, lukemaan innostaminen. Ks. tarkemmin www.lukuliike.fi.

Avustuksella rahoitettavassa hankkeessa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tai vahvistetaan jo toimivia tapoja. Hankkeen tavoitteena on systeeminen muutos, joka näkyy selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.  

Valtionavustuksella rahoitetaan hankkeen suunnittelu- ja toteutustyötä sekä sen vaatimia henkilöresursseja. Hanke voi olla suomen-, ruotsin- tai saamenkielinen. Hankkeessa voidaan huomioida myös muiden kieliryhmien tai erityisryhmien tarpeet. Hanke voi keskittyä kaikenikäisten lukutaidon edistämiseen tai yksittäiseen ikäryhmään.  

Haun erityisenä painopisteenä on 

 • kehittää lukutaidon rakenteita, vahvistaa lukutaito-osaamista tai innostaa lukemaan 
 • lukutaitoa tukevien konkreettisten tekojen synnyttäminen, juurruttaminen ja vakiinnuttaminen 
 • uusien lukutaitoa edistävien ratkaisujen kehittäminen ja levittäminen, tai toimivien mallien jatkokehittäminen 
 • muita kumppanuuksia hyödyntävä, verkostoja luova toiminta 
 • toiminnan liittäminen osaksi jatkuvaa lukutaitotyötä ja yhteistyöverkostoja 

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille: kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta yhteensä 1 000 000 euroa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Toiminta tavoittelee uudenlaisia toimia lukutaidon edistämiseksi. 
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  
 • Toiminnassa luodaan tai jatkokehitetään lukutaitoa edistäviä toimia. 
 • Lapset, nuoret tai aikuiset tavoitetaan konkreettisen toiminnan kautta.  
 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää lukutaidon kehittämistä laajasti ja erilaisia menetelmiä hyödyntäen.  
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan. 
 • Toiminta vastaa avustuksen painopisteitä ja tavoitteita. 
 • Toiminta on vaikuttavaa.  
 • Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana. 

Avustusta ei saa käyttää hakijayhteisön perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän tai muun hakijan puolesta. 

 

Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeisiin ovat saatavilla Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Palvelut→ Rahoituspalvelut→ Haettavat rahoitukset).

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 1.10.2021 ja päättyy 18.11.2021 klo 12:00
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Suorat linkit hakulomakkeisiin: 
Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/353/?lang=fi Ruotsiksi: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/353/?lang=sv

Lisätietoja antavat:
Lukuliikkeen koordinaattori, Pia Lumme, 029 533 1809
Opetusneuvos, Minna Harmanen, 029 533 1481
Koordinaattori, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Liite