Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2022

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
25.8.2022 – 15.9.2022 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
Enintään 259 000 €
Lisätietoa antavat
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Riikka Koivula ja Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri@oph.fi

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2021-2027). Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista.

Avustusta voivat hakea suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta vuoden 2021 hakukierroksella.

Vastinrahaa haetaan lähtökohtaisesti koko hankekaudelle. Pyrimme myöntämään tukea kerralla koko kaudelle, mutta tämä ei etenkään isommissa hankkeissa aina ole mahdollista. Tästä syystä pyydämme hakemuksen yhteydessä erittelyn tuen tarpeesta vuosittain. Mikäli myönnetty avustus ei kata koko hankekautta, hakija voi hakea tukea uudelleen seuraavan vuoden haussa.

Vastinraha ei voi kattaa täysimääräisesti hakijan omarahoitustarvetta. Omarahoitustarve viittaa niihin kustannuksiin, jotka jäävät EU:n myöntämän tukisumman ja mahdollisten hankkeessa syntyvien tuottojen jälkeen hakijan maksettaviksi. Tukea on mahdollista hakea korkeintaan 40%:iin hankkeen suomalaisen koordinaattorin tai partnerin vastuulla olevasta omarahoitustarpeesta. Hakijan pitää hakemuksessa avata, mikä merkitys vastinrahoituksella on organisaation mahdollisuuksiin toteuttaa hanke.

Vuonna 2022 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on enintään 259.000 euroa. Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste varaa oikeuden olla käyttämättä koko käytettävissä olevaa määrärahaa.

Haku avautuu 25.8.2022 klo 8:00 ja sulkeutuu 15.9.2022 klo 16:00. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista, tarkempi kuvaus niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

Lisätietoja Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän käytöstä saat yleisestä ohjeesta valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille.

Huom. Mikäli hakujärjestelmä ei tunnista hakijan Y-tunnusta, tulee hakijan olla yhteydessä osoitteeseen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi) organisaation liittämiseksi hakujärjestelmään.

 • Kopio EU-hankehakemuksesta: pdf-muotoinen hakulomake sekä budjettilomake.
 • Yllä olevalla Excel- tai Ods-liitteellä (Kansallisen vastinrahan vuosierittely) hakijan osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain
 1. Ne hankkeen kulut, joista hakija vastaa
 2. Hakijalle maksettava osuus EU-tuesta
 3. Hakijan omarahoitus hankkeelle
 4. Erittely muusta myönnetystä sekä haettavasta rahoituksesta, mukaan lukien Opetushallitukselta haettava vastinraha;
 5. Mahdolliset hankkeesta saatavat tuotot.

Lähtökohtaisesti tukea myönnetään kaikille hakuehdot täyttäville hankkeille, joille ei ole vielä myönnetty vastinrahaa nyt haettavalle avustuskaudelle.

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

 • hakijan rooli hankkeessa
 • hankkeen kokonaisbudjetti
 • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
 • hakijan omarahoitusosuus
 • kansallisen vastinrahan merkitys hakijan mahdollisuuksiin toteuttaa hanke.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustus yhdelle vai useammalle vuodelle.

Päätös toimitetaan hakijoille sähköisesti.  Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.

Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Erityisavustusta voi käyttää vain avustussopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen ja vain avustussopimuksessa määriteltynä käyttöaikana.

Avustus ei saa yhdessä muiden tukien kanssa ylittää hyväksyttävien hankkeeseen liittyvien kustannusten määrää. Käyttämättä jäänyt erityisavustus tulee palauttaa. Avustuksen käyttöä pitää seurata sille luotavalla omalla kustannuspaikalla tai laskentatunnisteella.

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

 

Avustuspäätökset on julkaistu 3.11.2022

Hakemuksia saapui kaikkiaan 14. Näissä haetun avustuksen määrä oli yhteensä 351 042 euroa.

Avustus myönnettiin kaikille 14 hakemukselle. Myönnetyn avustuksen määrä oli 259 000 euroa. Avustuksen saajat on eritelty yllä olevassa liitteessä.